Innspill/prioriteringer NTP 2022-33

Næringslivets transportbehov er viktig for oss i vårt innspill til NTP.

Vi er avhengige av et godt framkommelig vei- og transportnett for å opprettholde og videreutvikle næringslivet i regionen. Næringslivets konkurranseevne må økes. Skal Nordmørsregionen framstå som enda mer attraktiv for befolkning og næringsliv, må det satses på tiltak som reduserer avstandskostnader, bidrar til regionforstørring og styrker regional utvikling.

Noen av strekningene som er viktig; 

  • Innfartsveien/Bypakken - hele strekket fra Storbakken til sentrum må igangsettes i perioden 
  • RV 70 Meisingset - Ålvundfossen 
  • E 39 Astad – Bjerkeset (Gjemnes), må være feridig til det nye sykehuset er ferdig. 
  • Fergefri E39 - halsafjorden som pilot 

Hele innspillet vårt leser du her.

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.