Innspill/prioriteringer NTP 2022-33

I vårt innspill til NTP 2022-33 understreker vi viktigheten av at NTP må legge avgjørende vekt på næringslivets transportbehov. I eksport fylket Møre og Romsdal er bedriftenes avstands- og transportkostnader langt større enn i de sentrale strøk av landet.

Vi er avhengige av et godt framkommelig vei- og transportnett for å opprettholde og videreutvikle næringslivet i regionen. Næringslivets konkurranseevne må økes. Skal Nordmørsregionen framstå som enda mer attraktiv for befolkning og næringsliv, må det satses på tiltak som reduserer avstandskostnader, bidrar til regionforstørring og styrker regional utvikling.

Noen av strekningene som er viktig; 

  • Innfartsveien/Bypakken - hele strekket fra Storbakken til sentrum må igangsettes i perioden 
  • RV 70 Meisingset - Ålvundfossen 
  • E 39 Astad – Bjerkeset (Gjemnes), må være feridig til det nye sykehuset er ferdig. 
  • Fergefri E39 - halsafjorden som pilot 

Hele innspillet vårt leser du her.