Innspill til Høringsbrev vedr. endringer i rutetiden for kystruten

Hurtigruten har nå kommet med forslag om endringer i rutetiden for kystruten. Disse endringene mener vi vil ha negativ innvirkning for våre medlemmer og vi har derfor sendt inn våre innspill.

Til Hurtigruten AS 

Kopi: Møre og Romsdal fylkeskommune, Samferdselsdepartementet, Mørebenken 

 

Innspill til Høringsbrev vedr. endringer i rutetiden for kystruten.  

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) er fylkets største medlemsorganisasjon med 300 medlemmer. Oppgaven vår er å jobbe for at regionen vår skal være en attraktiv bo-, arbeids- og serviceregion. Hurtigruten er viktig for flere av våre medlemmer enten det gjelder turisme, frakt av gods eller jobbreiser (spesielt nordgående er brukt i sist nevnte sammenheng.)  På bakgrunn av dette vil vi sende inn våre merknader til forslaget.  

Generelt 
Vi støtter ikke Hurtigrutens syn og mener dette forslaget vil få negative konsekvenser for passasjerer og godsbefordring sett fra vårt ståsted. Samfunnsoppdraget for kystruten skal gagne både passasjerer som vil oppleve hele kysten og muligheten for godsbefordring.  

Nordgående rute 
Forslaget om mer enn 10 timer liggetid til kai i Ålesund på nordgående rute er vanskelig å forståFor Kristiansund sin del resulterer dette i en ankomsttid kl 0240 på helårs basis. Dette er ugunstig for lokale passasjerer som benytter kystruten som transportmiddel på ruten Kristiansund- Trondheim, hvor kystruten benyttes til utreise og returen med hurtigbåt, denne kombinasjonen gjør at en i dag får en full arbeidsdag i Trondheim. Anløp til Kristiansund midt på natta vil gjøre det lite attraktivt å benytte kystruten som transportmiddel, og en vil bruke annen reisemåte og overnatting på hotell for å rekke avtaler i Trondheim påfølgende dag, enten det er næringsrelatert, sykehusbesøk eller annet. En klar svekkelse i tilbudet for befolkningen og næringslivet i Kristiansund og på Nordmøre. 

Sørgående rute 
Forslaget til sørgående rute vil som i dag ikke gi passasjerer mulighet til å gå i land og sentrum av Kristiansund Kristiansund – Atlanterhavsbyen, er nærmeste havn til en av Norges aller største turistattraksjon; Atlanterhavsveien. I dag tilbys hurtigrutepassasjerene en overlandstur over nettopp den strekningen og dette er et tilbud som er viktig å opprettholde.    

Godstransport – ikke tilrettelagt for overføring av gods fra vei til sjø 
Når det gjelder godstransport, er den korte liggetiden på nord- og sørgående rute, samt ankomsttiden for nordgående, spesielt ugunstig for Kristiansund. Å jobbe for å få mer gods fra vei til sjø er viktig, og med en sterk havbruksnæring som er linket nordover så er det et mulighetsrom man ikke får utnyttet med det dette forslaget.  

På bakgrunn av overnevnte ber vi om at hurtigruten vurderer følgende før endelig endringer i rutetiden for kystruten trer i kraft 

  1. Mulighet for å opprettholde samme ankomsttid for nordgående hurtigrute som vintersesongeninntil en time senere kan aksepteres.  

  1. Økt liggetid på sørgående til minimum 1 time.  

 

Kristiansund, den 25.02.2020 

Med vennlig hilsen  
Kristiansund & Nordmøre Næringsforum  
 
Monika G. Eeg 

daglig leder 
(elektronisk signatur)