Uttalelse om tilbudsstrukturen for videregående opplæring på Nordmøre

Kartet viser kommuner og skoler i ulike inntaksregioner Kartet viser kommuner og skoler i ulike inntaksregioner. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

(20.10.2016) KNN har gitt utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune sine innspill til høringsdokumentet om tilbudsstrukturen for videregående opplæring på Nordmøre.

Høringsdokumentet inneholder vurderinger og anbefalinger om hvordan den fremtidige tilbudsstrukturen i Møre og Romsdal kan se ut. Skolestrukturen skal ligge fast, høringen gjelder endringer og justeringer av fagtilbudet på de ulike skolene. Bakgrunnen for at man ser på dette er prognosene for utvikling i elevtall og søkertall til de ulike fagtilbudene. Selve høringsdokumentet kan lastes ned her. Høringen vil være en viktig del av fylkesrådmannen sitt grunnlag for en god saksutredning, når saken skal behandles i fylkestinget.     

I sin uttalelse vektlegger KNN følgende styringsprinsipper for dimensjonering og lokalisering av tilbudene på Nordmøre:

• Skolenes studietilbud må være forankret i arbeidslivets behov og til de karriere- og studiemuligheter som tilbudene leder frem til

• Yrkesfagtilbudene må ta utgangspunkt i næringslivets og offentlig sektors behov for faglært arbeidskraft - innenfor sine geografiske områder

• Tilbudene må i størst mulig grad være forutsigbare over tid

• Skolestrukturen på Nordmøre ligger fast, og dette innebærer at dagens 5 videregående skoler i Kristiansund, Sunndal, Surnadal og Tingvoll fortsatt må ha attraktive og robuste tilbud for fremtiden

• Tilbudsstrukturen må, på noen studieområder, bidra til å forsterke søkergrunnlaget til fagskole- og høyskoletilbudet i regionen

Uttalelsen fra KNN kan du laste ned her