Uttalelse om budsjett/økonomiplan 2020-23 og «Omstilling 2020»

KNN har i dag sendt følgende innspill til fylkesutvalget i forbindelse med arbeidet med økonomiplanen for 2020;

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) er talerør for over 300 næringslivsbedrifter på Nordmøre. KNN vil uttrykke stor bekymring for de dramatiske kuttforslag som nå er fremmet til politisk behandling.

 

Vår bekymring er særlig knyttet til Utdanning og Samferdsel.

 

Utdanning

Næringslivet i vårt nedslagsfelt er avhengig av at studietilbudene i videregående opplæring er godt tilpasset bedriftenes behov for kompetanse og fremtidig arbeidskraft.

De fremlagte kuttforslag vil ramme viktige yrkesfaglige studietilbud i vårt område.

 

Dette gjelder følgende tilbud som vil bli tatt bort:

  •  YSK - TIP (Kjemiprosess og Industriteknologi) - i Kristiansund
  •  Bygg og anlegg - i Surnadal og Tingvoll
  •  Elektrofag - i Sunndal
  •  Industriteknologi - i Sunndal

 

De foreslåtte kuttene er i strid med næringslivets behov, etterspørselen etter fagarbeidere er stor. Skal man kunne opprettholde vekst og utvikling i kommunene og regionen som helhet må man kunne tilby linjer som tilbyr den kompetansen næringslivet trenger.

 

Konsekvensene av å fjerne disse som søkbare tilbud vekker stor bekymring.  Signalet til ungdommene, som tidligere har hatt dette som et studietilbud ved sin nærskole, vil utvilsomt bety at de velger annen utdanning i stedet.  Kanskje vil de også velge bort en yrkesfaglig karriere.

 

For bedrifter som hittil har hatt et nært samarbeid med skolene vil de foreslåtte endringer bety at samfunnskontrakten, der de har stilt læreplasser til rådighet, ikke vil bli verdsatt på alle fagområder.  Samtidig vil faren for store rekrutteringsutfordringer til bedrifter i de aktuelle bransjeområdene melde seg.

 

I et samfunnsperspektiv vil dette bety en negativ påvirkning med hensyn til verdiskapingen og utviklingsmulighetene til en rekke bedrifter på Nordmøre

 

Det vil virke særdeles uheldig om fylkeskommunen velger å gjennomføre kutt på utdanningsområdet som i særlig grad rammer næringslivet og satsingen på å bygge framtidig kompetanse i næringsfylket Møre og Romsdal.

 

Samferdsel

En økning av fergetakstene med opptil 70 % vil bety en dramatisk kostnadsøkning for store deler av næringslivet på Nordmøre. Mange næringsaktører er avhengige av fergene som kommunikasjonsmiddel i sin virksomhet, og har allerede urimelige store transportkostnader.  Den foreslåtte økningen vil derfor bety en uakseptabel konkurransevridning for disse bedriftene. For mange bedrifter vil dette også bety merkostnader som det vil være vanskelig å laste over på kundene i sin helhet, og bedriftenes eksistens vil dermed bli utfordret.

 

KNN vil også sterkt protestere mot den ulempe som vil bli påført øysamfunnet Smøla dersom B-ferga på strekningen Sandvika-Edøya tas bort. Manglende korrespondanse inn mot regionsenteret med ekstra ventetid, og et stadig økende problem med gjenstående kjøretøy gir næringsliv og befolkning urimelige utfordringer.

 

Smølasamfunnet startet med en omstilling med proaktiv næringssatsing for 20 år siden, og har jobbet offensivt og langsiktig og det har gitt resultat. Den sterke trafikkveksten over sambandet Edøy-Sandvika er også et resultat av dette arbeidet. Behovet for høyere frekvens og bedre kapasitet er viktig for at man skal kunne legge til rette for videre vekst og utvikling i øysamfunnet. Rekruttering til næringslivet står sentralt i denne sammenhengen. Her vil næringslivet bli ytterligere belastet med større usikkerhet om fremkommelighet.

 

Sett fra det regionale perspektivet, skal regionene henge sammen må man ha gode forbindelser om de skal fungere. Det er viktig for valg av flyplass, bysenter, videregående skole. Vi føler at konsekvensene av de forslagene som ligger i fremlagt budsjett kan få dramatiske konsekvenser både for Nordmøre som region og Kristiansund som regionsenter.   

Små og mellomstore bedrifter er en stor styrke for næringsmangfoldet.  SMB bidrar samtidig til en betydelig verdiskaping og er avgjørende for sysselsettingen i mange kommuner.  Fylkeskommunen har et betydelig medansvar for å bidra med gode rammebetingelser for videre vekst og verdiskapning hos våre bedrifter. Da først vil fylkeskommunen kunne fylle rollen som en ekte regional utviklingsaktør.

 

Fylkeskommunens problemer med underfinansiering av fergedriften må primært rettes mot Regjering og Storting.  KNN stiller gjerne opp sammen med fylkeskommunen for å synliggjøre den byrden som finansieringssystemet i dag legger på fergefylket Møre og Romsdal.

 

KNN ber Fylkesutvalget om å vektlegge våre innspill når prioriteringer og beslutning skal fattes.

 

Kristiansund 22.11.2019

 

Monika Eeg/sign

Kst. Daglig leder