Uttale til forslag om ny Nasjonal transportplan

E39 i Halsa er en flaskehals og altfor smal for dagens trafikkmengde og tungtransport. Her er et eksempel fra Henna E39 i Halsa er en flaskehals og altfor smal for dagens trafikkmengde og tungtransport. Her er et eksempel fra Henna. Foto: Tormod Ellingsen

(23.06.2016) KNN har sendt inn høringsuttalelse til forslaget til ny Nasjonal transportplan, NTP 2018-2029. Uttalen tar for seg prosjekter som vi mener det er viktig at kommer med i kommende NTP.

UTTALELSE TIL FORSLAG OM NY NASJONAL TRANSPORTPLAN – NTP 2018-2029

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) er en medlemsorganisasjon og jobber for at regionen skal være en attraktiv arbeids-, bo og serviceregion og vil med dette oversende en høringsuttale på forslaget til ny NTP 2018-2029.

Prosjekter som det er viktig at kommer med i kommende NTP 2018-2029 – Prioritert rekkefølge

 • E39- strekningen Betna-Stormyra langs Vinjefjorden
  Dette er en viktig transportkorridor mellom Møre og Trøndelag, som har en høy andel tungtrafikk, sterk trafikkvekst og store standardsprang. For at ulykkesrisikoen på strekningen ikke skal økes er det viktig at prosjektet prioriteres og startes opp senest i 2018.

 • Fergefri E39 – over Halsafjorden
  Stortinget har sluttet seg til ambisjonene om en utbedret fergefri E39 i løpet av en 20 års periode. E39 Halsafjorden er klar for å starte opp med reguleringsarbeidet. Derfor er det viktig at NTP 2018-2029 ikke legger opp til å forsinke prosjekter som er klare fordi andre prosjekter har en annen rangering. Dersom ambisjonene om fergefri E39 over en periode på 20 år skal kunne realiseres, er det viktig at det snarest fattes en beslutning om konseptvalg og at det i NTP 2018-2029 legges inn prosjektmidler for den fergefrie forbindelsen over Halsafjorden.

 • RV 70
  Veien er en viktig transportkorridor mellom indre og ytre Nordmøre. Utbedringene mellom Tingvoll og Krifast er kommet i gang. For å sikre fremdrift i prosjektet er det viktig at Meisingset – Ålvundfossen og Krifast – Kristiansund kommer inn som prosjekt i NTP 2018-2029. Dette er en viktig innfartsåre til regionsenteret, men slik sistnevnte strekning i dag fremstår, er den en stor miljøbelasting for befolkningen som bor langs strekningen. Det er viktig at det avsettes prosjekteringsmidler i første del av planperioden, slik at arbeidet med utbedringer raskt kan komme i gang.  

 • RV 70  Bypakken inn til Kristiansund
  Statens vegvesen har flere prosjekt under planlegging i bypakke Kristiansund, som ikke omtales i etatenes planforslag til NTP 2018-2029. For å få til en fornuftig utvikling av samferdselsnettet rundt regionens bysenter, er det viktig at kommende NTP tar inn omtale av bypakken, og igangsetter enkeltprosjekter. Ett av disse er RV 70 på strekningen Røsslyngveien-Atlanten, som omfatter bil, kollektiv samt gang- og sykkelvei. Dette prosjektet er gryteklart, reguleringsplanen e vedtatt og prosjektet kan startes opp alt i 2019. KNN ber derfor om at strekningen Røsslyngveien-Atlanten blir tatt inn i NTP 2018-2029, som et første prosjekt i bypakke Kristiansund.

 • Kvernberget lufthavn bygging av ny terminal
  I etatenes plangrunnlag står det at det i «siste del av planperioden vurderes å erstatte dagens to terminaler på Kristiansund lufthavn Kvernberget med en ny felles terminal.» KNN minner om at gjeldende NTP (2014-2023) omtaler planer for felles terminal i 2015/2016, og hvor øvrige tilsvarende investeringer er gjennomført. KNN forutsetter at man forholder seg til gjeldende planer, og at Ny felles passasjer- og helikopterterminal ferdigstilles innen 30.06.2020. Dette bør derfor også fremgå av regjeringens forslag til NTP 2018-2029.

Samfunnsøkonomiske analyser
Etatene vektlegger samfunnsøkonomisk lønnsomhet som et av kriteriene for rangering av samferdselsinvesteringene det legges opp til i NTP 2018-2029. Normalt vil hensynet til transportøkonomiske besparelser bli veiet tungt, noe som skaper svakhet ved metoden. Dette resulterer i at plangrunnlagets prioriteringer gjøres på et mangelfullt grunnlag. Konsekvensene av dette er at samferdselsprosjekter som kan skape gode ringvirkninger blir nedprioritert. De helhetlige virkningene av samferdselsinvesteringer må komme bedre frem. Det er viktig at samfunnsøkonomiske beregninger klarer å synliggjøre ringvirkninger som følge av at bo- arbeids og serviceregioner utvides gjennom at større områder knyttes sammen. 

Utbyggingsstrategi, gradvis utvikling av korridorer 
Det legges opp til en utbygging av større prosjekter over lengre strekninger slik at man får bort den «klattvise» utbyggingen i dokumentet. Dette er en strategi KNN støtter, da dette vil føre til en mer rasjonell utbedring av veinettet.

Finansiering
Bompengelån omtales med nedbetalingstider på 15 år.  Levetiden på prosjektene bør gjenspeile nedbetalingstiden i beregningene. Og for fergefrie prosjekter så vil bompengene erstatte fergebilletten som vil være en «bom» helt til en fastlandsforbindelse er realisert.

Konklusjon
En offensiv og fremtidsrettet samferdselspolitikk er viktig for den regionale utviklingen. Gode samferdselsløsninger gir gode bo- arbeids og serviceregioner.  Norge har i dag store vedlikeholdsetterslep på vegsektoren og store investeringer som står for tur. Skal man møte utfordringene og mulighetene som er på veinettet forutsetter KNN at minimum høy ramme legges til grunn ved behandling av NTP 2018-2029.

 

Kristiansund, 23.06.2016 

Med hilsen 
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS


Arne Alnæs                                                                                                       Finn Backer
Styreleder                                                                                                         Daglig leder