Trafikksikkerhetsplan 2019-2022 Kristiansund kommune

Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde.

Kristiansund kommune skal i 2018 rullere kommunens trafikksikkerhetsplan. Denne vil legges til grunn for prioritering av trafikksikkerhetstiltak i perioden 2019-2022, og gjelder både riks-, fylkes- og kommunale veier. Planen utarbeides av kommunalteknikk og vil få status som temaplan.

I forbindelse med oppstart ønsker vi innspill fra publikum til planarbeidet. Eksempel på dette er:
- Utrygghetspunkt- og strekninger.
- Forslag til tiltak for å bedre trafikksikkerheten (redusert fartsgrense, nytt fortau, etc.).
- Holdningsskapende tiltak.

Innspill sendes skriftlig til trafikkingeniør Martin Melland. Samtlige innspill vil bli vurdert i forbindelse med arbeidet.
Det ventes å ha et ferdig høringsutkast i løpet av høsten 2018.

Innspill sendes på e-post til: Martin.Melland@kristiansund.kommune.no
Frist for innspill: 30. april 2018