Surnadal Sparebank med solid kvartalsresultat

Adm. banksjef Allan Troelsen i Surnadal Sparebank er fornøyd med den gode utviklingen i banken Adm. banksjef Allan Troelsen i Surnadal Sparebank er fornøyd med den gode utviklingen i banken. Foto: Eika.no

(01.11.2016) Vår medlemsbedrift Surnadal Sparebank presenter et resultat på 34,2 millioner kroner etter 3. kvartal. – Gode resultater for banken er avgjørende for å sikre at Surnadal Sparebank også i fremtiden skal være en solid og god lokal sparebank for våre kunder, eiere, lokalsamfunnet og regionen, kommenterer adm. banksjef Allan Troelsen.

PRESSEMELDING, 1. november 2016 

Surnadal Sparebank – god vekst og godt resultat

Surnadal Sparebank oppnådde per 3. kvartal et resultat etter tap og før skatt på 34,2 millioner kroner, mot 33,2 millioner kroner i samme periode i 2015. Avkastningen på egenkapitalen er på 8,4% etter skatt. Utlån har økt med 441 millioner kroner siste 12 måneder og bankens forretningskapital er nå på 5.601millioner kroner.

– I 2015 hadde vi et historisk godt resultat, og vi har i 2016 bedret utviklingen utover året og leverer nå et noe bedre resultat hittil i år, enn i tilsvarende periode i fjor. Det økte resultatet skyldes en god tilgang på nye kunder innen lån, forsikring og spareprodukter, til tross for en krevende konkurranse
situasjon. I tillegg har vi høyere kostnader i forbindelse med investeringer for økt inntjening fremover. Vi oppnår god avkastning på egenkapitalen, noe som er viktig for våre nye eiere, kommenterer adm. banksjef Allan Troelsen.

Tap på utlån per 3. kvartal er på 2,3 millioner kroner, tilsvarende fjorårets tap. Misligholdte og taputsatte lån er fremdeles på et meget lavt nivå historisk sett, som indikerer at det ikke forventes noen særlig økning i tapene utover året.

– Gode resultater for banken er avgjørende for å sikre at Surnadal Sparebank også i fremtiden skal være en solid og god lokal sparebank for våre kunder, eiere, lokalsamfunnet og regionen, fortsetter Troelsen.

Banken opplever meget god utlånsvekst med en økning på 441 millioner kroner eller 9,7% siste 12 måneder. Innskuddsveksten er noe lavere hittil i 2016 enn den har vært de siste årene, men er likevel på solide 228 millioner kroner eller 8,6 % siste 12 måneder. 

– I tillegg til gode resultater, har vi de siste årene lagt ned mye innsats i å utvikle oss, og vi gjennomfører løpende mange interne forbedringstiltak. Disse tiltakene skal bidra til at vi fortsatt skal styrke vår posisjon og være den beste banken for våre kunder. I den forbindelse er Eika meget viktig. G
jennom samarbeidet i Eika Alliansen og med finanskonsernet Eika Gruppen AS får vi tilført et fullverdig spekter av finansprodukter og kompetansehevende tjenester, i tillegg til komplett plattform for bankinfrastruktur som inkluderer IT og betalingsformidling, avslutter Troelsen.

 For å sikre videre vekst og utvikling, og imøtekomme strengere krav fra myndighetene, gjennomførte banken en førstegangsemisjon der i alt 335 nye eiere har tegnet 565.345 egenkapitalbevis. Dette gir en eierandelskapital på 57 millioner kroner. Med dette er bankens egenkapital pr. 3. kvartal på 446 millioner kroner. Banken har pr. 3. kvartal en kapitaldekning på 19,7% mot 16,9 % på tilsvarende tid i 2015. Ren kjernekapitaldekning er på 17,0% mot 13,9 % i 2015. Regnskapet er ikke revidert, og dermed er ikke overskuddet hittil i år inkludert i kapitaldekningen.

KVARTALSRAPPOREN KAN LASTES NED HER

Fakta om Surnadal Sparebank:

- Etablert i 1842
- 40 medarbeidere
- Mer enn 14.000 kunder
- 335 egenkapitalbeviseiere
- Forretningskapitalpå 5.601 millioner kroner
- Hovedkontor i Surnadal og kontorer i Kristiansund og Trondheim
- Medeier av Eika Gruppen AS og medlem i Eika alliansen.

Kontaktperson: Adm.banksjef Allan Troelsen, mob 950 31 799.