Sentrumsplan for Kristiansund kommune

Illustrasjonsbilde Gågata Illustrasjonsbilde Gågata. Foto: Cathrine Elde Husby, KNN

KNN har gitt Kristiansund kommune sine innspill til 2. gangs høring av planforslaget Kommunedelplan for Kristiansund sentrum.

Plan- og bygningsrådet vedtok i samsvar med pbl § 11-5 at forslag til kommunedelplan for Kristiansund sentrum legges ut til 2. gangs offentlig ettersyn og sendes på ny høring. Høringsfrist var satt til 20. februar 2019.

KNN registrerer med tilfredshet at mange av de innspill som ble gitt fra oss i 1. høringsrunde er tatt til følge. Vi har allikevel valgt å sende inn en ny høringsuttalelse, da det fortsatt er punkt som bør forbedres og følges opp i forslaget. 

Vi ber om at de endringer som gjøres etter 2. gangs høringsrunde må ivareta de sentrale føringene for sentrumsutviklingen:
• Økt bosetting i sentrum
• Økt handel
• Økt trivsel og aktivitet i sentrum

Skal man få et mer attraktivt og levende bysentrum enn det vi har i dag, så er et nødvendig med attraktive og tidsriktige boliger til alle aldre og gode parkeringsmuligheter. 

Videre oppfatter vi planen som fortsatt svak fra et næringslivsperspektiv, særlig knyttet til utvikling av handelsnæringen.

Høringssvaret fra KNN kan du lese i sin helhet ved å trykke her. 

 

Fra arkivet:
Her kan du lese mer om KNNs høringsuttalelse til det første planforslaget.