Nordmøres viktige veivalg

KNN støtter helhjertet Nordmøre regionråds beslutning om snarest å drøfte hvordan man skal håndtere regionreformen.
Nordmøres viktige veivalg

Kommunereformen er på ingen måte avsluttet. Fortsatt pågår det forhandlinger. Fylkesmannen skal si sitt. Det samme skal regjeringen gjøre, før forslaget til nye kommunegrenser legges fram for Stortinget våren 2017.

Nå vet vi også at regjeringen og stortingsflertallet vil erstatte dagens 19 fylker med «om lag 10 landsdelsregioner», som det heter i stortingsmeldingen fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Det kan bety 11 regioner, det kan bety 9 regioner, men det betyr helt sikkert at dagens fylkeskommuner er historie.

Og vi har enda kortere tid på regionreformen enn på kommunereformen. Innen desember skal fylkeskommunene ha gjennomført nabosamtaler, utredet sin egen framtid og gjort vedtak om hvem de ønsker å slå seg sammen med. I Møre og Romsdal har vi enda kortere tid på oss enn i mange andre fylker. Her har politikerne så langt ikke tatt hensyn til de klare signalene om at både stortingsflertallet og regjeringen ønsker en ny organisering av det mellomliggende forvaltningsnivået.

Derfor må fylkesrådmannen i sin saksutredning konstatere at: «Sidan Møre og Romsdal fylkeskommune kjem relativt seint inn i desse prosessane vil mange premissar for vidare arbeid kunne kome opp undervegs, og ein ma? truleg ta stilling til ulike strategiske spørsma?l noksa? raskt.»

Basert på det vi har sett og hørt til nå, antar vi at fylkespolitikerne vil forsøke å beholde Møre og Romsdal fylke omtrent som i dag. Vi i KNN tror dette kan være et alternativ, riktignok med noen grensejusteringer både i sør og i nord, men antakelig er dette det minst sannsynlige alternativet. Vi tror det er mer sannsynlig at vårt fylke blir en del av en større enhet når vi skal ned til rundt ti regioner, enten en region Midt-Norge eller en region Vestlandet. Basert på dette, må vi derfor gjøre en god utredning av hvilket av disse alternativene vi er best tjent med.

Vi mener også det er nødvendig med en grundig vurdering av om vi er tjent med at dagens fylke eventuelt blir én av de ti nye regionene. Vil det være en sterk nok enhet til å vinne de nasjonale prioriteringskampene i framtiden? Vil vi nå opp i konkurransen om ressursene og prioriteringene, når vi skal slåss med store landsdelsregioner som vil være organisert rundt storbyer som Trondheim og Bergen?

Møre og Romsdal fylkeskommunes utredning av hvilken region vi bør tilhøre, vil få store konsekvenser for kommunene, innbyggerne og næringslivet på Nordmøre. I vår region er det både stor usikkerhet og betydelig skepsis til mange av de nasjonale og regionale prosessene rundt fremtidig organisering og tilhørighet. Disse, og mange andre gode grunner, taler derfor for at kommunene på Nordmøre bør ta et betydelig ansvar for sin egen skjebne. Nordmøres viktigste veivalg krever et mer utfyllende beslutningsgrunnlag enn det vi tror fylkeskommunens utredning vil komme opp med.

KNN støtter derfor helhjertet Nordmøre regionråds beslutning om snarest å drøfte hvordan man skal håndtere regionreformen. Vi ber om at det utarbeides en felles utredning av Nordmøres muligheter i regi av Orkidé, for å få fram fakta, muligheter og utfordringer med alternativene for regionen. Denne utredningen bør være et grunnlag for at saken blir satt på dagsorden i samtlige kommunestyrer på Nordmøre. Prosessen bør være koordinert.

Samtidig vil KNN arrangere egne høringsmøter og innhente innspill, tanker og informasjon fra alle våre medlemmer. Helheten i det vi får inn vil danne grunnlag for KNNs innspill i de videre prosessene.

Nordmøre står foran et viktig veivalg. Vi må gjøre alt vi kan for å sørge for at vi velger riktig.

Leserbrev av Finn Backer, påtroppende daglig leder i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum 

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.