Leserbrev: KNN til tjeneste

KNN tilbyr stor kapasitet og betydelig kompetanse innen strategisk næringsutvikling.
Leserbrev: KNN til tjeneste

KNN til tjeneste

Av: Monika Eeg,konstituert daglig leder i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum

I det siste møtet før påske diskuterte Kristiansund bystyre strategisk næringsutvikling. Det ble foreslått å ansette en ny næringsrådgiver. Men kommunen har allerede verktøyet. Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) står til tjeneste.

Fra årsskiftet gikk Kom vekst, Nordmøre Næringsråd, Averøy Næringsforum og Tingvoll Næringsforum sammen i én organisasjon. Hele begrunnelsen for sammenslåingen var å skape en mer slagkraftig organisasjon og få mer strategisk næringsarbeid igjen for pengene.

Kristiansund kommune var en drivkreftene bak fusjonen.

I dag tilbyr KNN stor kapasitet og betydelig kompetanse innen strategisk næringsutvikling. Vi kan spille på hele nettverket til de fire fusjonerte organisasjonene. Vi arbeider allerede opp mot sentrale politiske myndigheter og nasjonale næringsklynger.

Det ble i debatten i bystyret pekt på behovet for å gjøre noe innen marine næringer, bioindustri og fornybar energi. Forslagsstiller Miljøpartiet De Grønne (MDG) peker på havrommet som en stor og uutnyttet mulighet, og de konkurransefortrinnene Kristiansund og Nordmøre har gjennom sin strategiske beliggenhet og sin nærhet til havet.

KNN har allerede tatt flere initiativ for å fremme ny næringsvirksomhet innen den marine sektoren. Vi har støttet initiativet om en marin næringspark, og vi har tungt engasjert oss i arbeidet med en marin samhandlingsarena. Et stort antall store og små bedrifter med marin tilknytning er samlet gjennom dette initiativet.

I strategien til KNN er bioøkonomi ett av satsingsområdene. Miljøet og kompetansen på Tingvoll vil være sentralt i dette arbeidet. KNN har kontor også i Tingvoll, og vi vil trekke på kompetansen som finnes der, men også i en rekke andre av våre medlemsbedrifter og i de andre kommunene på Nordmøre.

KNN er fortsatt i støpeskjeen. Ny daglig leder er nettopp ansatt og vil være på plass fra 15. august. Men vi er i aller høyeste grad operative og engasjerte. Og vi er klare til å ta nye utfordringer og oppdrag, mer enn gjerne fra Kristiansund kommune. I fusjonsprosessen ble det fra flere hold påpekt at både næringslivet og kommunene må ta et ansvar for at KNN skal bli det nye, kraftfulle verktøyet vi trenger på Nordmøre. Det handler blant annet om å tilføre oppdrag til KNN, framfor å sende dem ut av regionen, eller framfor å opprette nye, faste årsverk i egne organisasjoner.

Strategisk næringsutvikling er svært godt egnet for samarbeid mellom kommunene på Nordmøre, og mellom kommunal sektor og privat næringsliv. Dersom Kristiansund kommune vil øke sin målrettede innsats på dette området, er det bare å komme til oss i KNN. Vi står til tjeneste!

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.