Kronikk: Tid for å satse på Nordmøre

– For Nordmøre er det viktig å lete etter de nye fremtidsnæringene og være attraktiv for investorer og gründere. På den måten vil de bruke pengene sine her, på Nordmøre, ikke alle andre steder, skriver Monika Eeg, konstituert daglig leder i KNN – For Nordmøre er det viktig å lete etter de nye fremtidsnæringene og være attraktiv for investorer og gründere. På den måten vil de bruke pengene sine her, på Nordmøre, ikke alle andre steder, skriver Monika Eeg, konstituert daglig leder i KNN. Foto: Fotograf André

(11.07.2016) Nordmøre må ta tak i egen framtid og egne muligheter. Innbyggere og næringsliv må spille hovedrollen i utviklingsarbeidet. Men offentlige myndigheter, og særlig staten, har et tungt ansvar for å bidra. Veier og samferdsel er et viktig verktøy. I denne kronikk peker KNN på fem prosjekter det er spesielt viktig at politikerne prioriterer i NTP, for at Nordmøre skal bli en vekstregion.

Kronikken stod på trykk i Tidens Krav 11.07.2016.

TID FOR Å SATSE PÅ NORDMØRE

Av Monika Eeg, konstituert daglig leder i KNN

Nordmøre må ta tak i sin egen framtid og sine egne muligheter. Innbyggere og næringsliv må spille hovedrollen i utviklingsarbeidet. Men offentlige myndigheter, og særlig staten, har et tungt ansvar for å bidra. Veier og samferdsel er et viktig verktøy.

1. juli gikk fristen for å levere innspill til Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 ut. Vi har gitt våre innspill, og vi forventer at regjeringen gjennom sitt arbeid vil prioritere Nordmøre.

Det er mange faktorer som bidrar til å skape levedyktige lokalsamfunn, med næringsliv som skaper verdier, med trygge og gode jobber å gå til. Av de viktigste er samferdsel: Veier som knytter oss sammen, som gjør at næringslivets varer kommer raskt frem og at folk på jobb kommer trygt hjem.

Vår region har rike muligheter. Våre kystsamfunn gir gode kår for å knytte de ulike transportformene sammen. Vår tilknytning til viktige ressurser – havbruk, olje og gass, mineraler og mye annet – gir rom for både verdiskapning, sysselsetting og bosetting.

Det handler om rammevilkår og infrastruktur, om holdninger og mentalitet. Det handler både om hva vi selv kan få til og tar ansvar for, og hvordan nasjonale myndigheter prioriterer. Nordmøre kan bli en vekstregion i Norge, men da må også regionen prioriteres.

Når Stortinget hvert fjerde år skal rullere NTP, tar rikspolitikerne i realiteten viktige beslutninger om hvordan landet skal utvikles i en lang periode fremover. Et veiprosjekt som prioriteres i NTP er et viktig signal til befolkning og næringsliv som bruker veien. Folk blir boende der de ellers kanskje vil flytte, bedrifter vil satse fordi de ser at potensialet for å skape verdier blir bedre og mer forutsigbare.

For at Nordmøre skal bli en vekstregion er det særlig fem prosjekter som det er viktig at politikerne vil prioritere i NTP:

  • E39 – strekningen Betna-Stormyra langs Vinjefjorden. Dette er en vei mellom Møre og Trøndelag med høy andel tungtrafikk og hvor det er stor trafikkvekst.
  • Fergefri E39 over Halsafjorden. Dersom ambisjonene om fergefri E39 over en periode på 20 år skal kunne realiseres, må det tas en beslutning om konseptvalg, og det må legges inn prosjektmidler for dette i NTP.
  • RV 70. Her er utbedringer mellom Tingvoll og Krifast kommet i gang, men det videre fremdrift må sikres i NTP. Det må settes av prosjekteringsmidler for strekningene Meisingset – Ålvundfossen og Krifast – Kristiansund første del av planperioden. Dette er en viktig innfartsåre til regionhovedstaden, men slik særlig Krifast – Kristiansund fremstår i dag, er den en stor miljøbelastning for folk som bor langs strekningen.
  • RV 70 – Bypakke Kristiansund. Dette er et prosjekt som det er blitt jobbet med i mange år, og som vil ha avgjørende betydning for Kristiansund. Likevel så omtales ikke bypakken i forslaget til NTP i det hele tatt. For å få til en fornuftig utvikling av samferdselsnettet rundt regionhovedstaden, er det viktig at kommende NTP tar inn omtale av bypakken, og igangsetter enkeltprosjekter. Strekningen Røsslyngveien – Atlanten, som omfatter bil, kollektiv samt gang- og sykkelvei er gryteklart. Reguleringsplanen er vedtatt og prosjektet kan startes opp alt i 2019, dersom det prioriteres.
  • Ny terminal på Kvernberget Lufthavn. I forslaget til NTP står det at det i «siste del av planperioden vurderes å erstatte dagens to terminaler på Kristiansund lufthavn Kvernberget med en ny felles terminal.» Dette vil forsinke et viktig prosjekt for regionen. I gjeldende NTP (2014-2023) omtales nemlig planene for felles terminal alt i 2015/2016, og hvor øvrige tilsvarende investeringer er gjennomført. Disse planene må ikke forsinkes. Ny felles passasjer- og helikopterterminal må ferdigstilles innen 30. juni 2020, og regjeringen må derfor ta dette inn i NTP.

Regionutvikling handler mye om verdiskapning. Å snu folketallsnedgang til folketallsvekst er det aller viktigste for å styrke regionen vår. Vi må minst ha en befolkningsvekst på linje med landsgjennomsnittet, for å være fornøyde.

For Nordmøre er det viktig å lete etter de nye fremtidsnæringene og være attraktiv for investorer og gründere. På den måten vil de bruke pengene sine her, på Nordmøre, ikke alle andre steder. Vi må tiltrekke oss de nye vekstbedriftene i de nye vekstnæringene, og vi må legge godt til rette for det næringslivet vi allerede har. Da spiller samferdsel en nøkkelrolle.

Vi har gitt våre innspill til hva som vil være gode prioriteringer til NTP for de neste 10 årene. Sammen med innbyggerne og næringsliv må vi fortsette å kreve en tryggere og bedre vei, fortsette å informere om hva dårlig infrastruktur koster oss. Og politikerne, både på i regjering og på Stortinget må gjennom NTP gjøre klare vedtak til Nordmøres beste.