Kronikk: Næringslivet krever ferge mellom Aure og Hitra

Næringslivsaktører krever fortgang i arbeidet med ferge mellom Aure og Hitra Næringslivsaktører krever fortgang i arbeidet med ferge mellom Aure og Hitra. Foto: KNN, Erika Indergaard

(26.08.2016) Næringslivet på Nordmøre og i Hitra/Frøya-regionen krever fortgang i arbeidet med ferge mellom Aure og Hitra.

Prosjektet vil utløse ny vekst. Det vil skape en stor bo- og arbeidsmarkedsregion med et enormt potensial. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt og vil bety mye for denne verdiskapende delen av landet.

Vi ber politikerne i de to fylkeskommunene engasjere seg for at prosjektet kommer videre, slik at fergesambandet kan bli etablert og komme inn under statens ordning for støtte til fylkesveiferger.

Nær en fjerdedel av all oppdrettslaks som produseres i Norge slaktes på Hitra og Frøya. Skal det være vekst langs kysten må man fortsatt ha vekst innen havbruk og oppdrett av alle slag. Ny teknologi og nye muligheter, og vekst i de servicenæringene som betjener oppdrettsnæringen, vil være den største vekstimpulsen i kystregionen i årene framover.

Hitra og Frøya er senteret for denne havbruksklyngen i dag. Enorme mengder laks eksporteres ut hver eneste dag, med bil. Sårbarheten med kun én vei ut er stor, det er en svært negativ faktor som kan dempe vekstmuligheten langs kysten.

Hemne Sparebank, en viktig bank i lokalmiljøet har sagt om prosjektet: «Med hovedkontor i Hemne, avdelingskontor på Hitra og Frøya samt avdelingskontor i Aure vil ferge mellom Aure og Hitra være av stor betydning for banken sitt markedsområde. En etablering av ferge mellom Aure og Hitra vil ha stor betydning i fremtiden for å skape en attraktiv nærings-, bo- og fritidsregion».

Hurtigbåten er et godt tilbud som eksisterer i dag. Den må opprettholdes og tilbudet må styrkes gjennom enda bedre regularitet, særlig i dårlig vær. Men å etablere en forbindelse som muliggjør raskere reise og transport av mennesker og gods med bil, er like viktig. Det vil redusere sårbarheten som er knyttet til den ene transportveien ut for laksen, gjennom den undersjøiske tunnelen på Hitra.

Fergeforbindelsen vil også bety mye for samfunnsutvikling generelt, for et utvidet marked for produkter og tjenester, for et utvidet og mer attraktivt arbeidsmarked, for tilgang på kompetanse, for styrket konkurranseevne, for samarbeidsmuligheter i denne dynamiske regionen og for vekst i reiselivet gjennom utvidelse av allerede eksisterende turistruter.

Det er viktig at laksen kommer fram hvis tunellene stenger. I arbeidet med denne kronikken har vi vært i kontakt med et stort antall næringsaktører i regionen, fra Kristiansund og nordover til Øyregionen. I dette arbeidet kommer det tydelig fram hvilke forventninger aktørene har til vekst og positiv utvikling de nærmeste årene. Og alle vi har vært i kontakt med, sier at dette vil bli forsterket om vi kan få på plass en fergeforbindelse som korter ned reisetiden mellom Kristiansund og Hitra/Frøya.

Havbruksselskapet Lerøy Midt sier det for eksempel slik: «Sambandet mellom Aure og Hitra/Frøya vil være et godt alternativ både i tilfelle stengte veier og tuneller, men ikke minst som avlasting av et allerede hardt belastet veinett fra Hitra til Orkanger. Mye av trafikken som går den vanlige veien over FV714 fra øyregionen kan med fordel gå over et slikt samband, så lenge regulariteten og tilførselsveiene er av tilfredsstillende standard og kapasitet. Med tanke på regjeringens tanker om en femdobling av produksjonen fra havbruk innen 2050, samt økende produksjon av andre sjømat- og vare-relaterte varer som øyregionene er meget sterke på, bør et slikt samband som her er nevnt realiseres».

Frøya Transportsenter ser slik på det: «Det er meget viktig for oss at det er mulighet for forbindelse til Møreregionen via Hitra. For transport via Orkanger koster tid og penger. Det er mange bedrifter i regionen som har behov for transport denne veien daglig.  Dette gjelder Nutrimar, SalMar, Marine Harvest og Lerøy, Aqualine og Måsøval fiskeoppdrett. Det er også flere aktører innen oppdrett og shipping som er avhengig av forbindelse denne veien. Vi snakker om flere vogntog per dag. Det haster, vi håper denne forbindelse blir realisert snarest råd».

MB Hydraulikk og Sletta Verft i Aure krever også fortgang i arbeidet: «Ein fergeforbindelse tverrfjords Kjørsvikbugen–Laksåvika hadde vore til stor nytte for oss. Oppdrettsnæringa er ein viktig kunde, både for oss og naboen.  Vi er rett som det er på Hitra i serviceoppdrag. No må vi kjøre om Snillfjorden. Det er ein stor omveg for oss.  Ein fergeforbindelse ved Kjørvikbugen ville kunne løyst ut mykje meir praktisk næringslivssamarbeid mellom Nordmøre og Hitra».

Konsulent og rådgivningsselskapet Kystplan AS på Hitra jobber på tvers av kommunegrenser, og tiltak langs kysten er hovedsatsingsområdet:  «Vi ser på en tilknytning til Møre og Romsdal Fylke med ferje som en stor fordel i forhold til vårt arbeid med å tilknytte oss nye kunder og utvikle bedriften videre til også omfatte dette fylket. Vi har i dag jobber i Møre og Romsdal men det er veldig tungvint med lang reisetid, noe som går utover konkuranseevnen vår».

Museene i Sør-Trøndelag, avdeling Kystmuseet, støtter også initiativet: «Dette vil bidra til å styrke vår felles arbeidsmarkedsregion, og – fra vårt faglige ståsted – vil det ha positiv betydning for kulturlivet i området Trøndelag-Nordmøre. Fergeforbindelse over Trondheimsleia vil åpne muligheter for tettere museumssamarbeid både med Hemne bygdemuseum og museene på Nordmøre. Historisk sett har Hitra sterkere tilknytning til Nordmøre enn til det egentlige Trøndelag. Gjennom mange hundre år var vi en del av Nordmørafylket, som utgjorde området mellom Romsdalskysten og Namdalskysten. Dersom vi gjennom bedre kommunikasjoner kan gjenopprette de gamle kulturbanda mot Nordmøre, åpner det for nye muligheter, som vil komme kulturvernet og reiselivsnæringa til gode».

Det er hevet over enhver tvil at reiselivet vil tjene på fergeforbindelsen. Den ytre delen av regionen kan koble seg på den såkalte Kystriksveien fra Helgeland og sørover, og føre denne videre sørover til Nordmøre og koble den på reiselivsattraksjonene der, ikke minst Atlanterhavsveien.

Hitra Turistservice sier blant annet dette: «Dette er en ide som har ligget lenge nok i dvale. Vi vet det vært jobbet hardt med dette tidligere, men håper nå at forbindelsen endelig kan bli en realitet».

Vi vet at framtidige arbeidsplasser sikres av kompetanse, utvikling og innovasjon. Kommunikasjon og infrastruktur vil være avgjørende for at vi de neste tiårene kan bygge kompetanseklynger i distriktet som sikrer nyetableringer i tilknytning til oppdrettsnæringen og havrommet. Politikernes oppgave må være å legge til rette for at kompetanse på tvers av fylkes- og kommunegrenser kan finne sammen og bidra til at det skapes vekst og arbeidsplasser i hele landet. Fergeforbindelsen mellom Aure og Hitra, Nordmøre og øyregionen Hitra/Frøya er fremtidsrettet og modent for realisering.

Kronikken er skrevet av:

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Finn Backer
Aure Næringsforum, Anders Ulfsnes
Hemne Næringsforum, Willy Merkesnes
Smøla Næringsforening, Peder Erik Gjøstøl Iversen
Tjeldbergodden Utvikling AS, Arve Goa
Frøya Næringsforum, Torill Pettersen
Hitra Næringsforening, Randi Storsve Lundquist
Lerøy Midt, Sven Amund Fjeldvær
Statkraft, Norman Kjærvik
Marine Harvest, Jørund S. Larsen
Salmar, Alf Jostein Skjærvik
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Arnt Honstad
Hemne Sparebank, Tor Espnes
Frøya Transportsenter AS, Stig Sæther
Smølen Handelskompani AS, Mikal Arild Eines
MB Hydraulikk AS, Knut Ås
Sletta Verft AS, Kåre Sletta
Promek AS, Tore Slåttsveen
Kystplan AS, May I. Andreassen
MiST avd. Kystmuseet, Svein Bertil Sæther
Aasen Maskin & Transport AS, Frode Aasen
Br. Bakk AS/Nordmøre Transportservice AS, Ingmund Bakk
Hitra Turistservice AS, John Birger Brevik
Smøla Havfiskesenter AS, Magne Lillehaug
Stranda Prolog AS, Klaus Hoseth
Kvernberget Vekst AS, Øivind Hoem
Njord Salmon AS, Finn Chr. Skjennum
Tjeldbergodden Rensefisk AS, Svein Martinsen
HitraMat AS, Lindis Ramona Aune