Kronikk: Legg DMS til dagens sykehusbygg

– Det riktige valget for å sikre befolkninga Nordmøre og Romsdal et best mulig spesialisthelsetjenestetilbud er å oppdatere de gode lokalene vi allerede har, ikke å bygge et nytt bygg med begrenset kapasitet noen hundre meter unna, sier Finn Backer – Det riktige valget for å sikre befolkninga Nordmøre og Romsdal et best mulig spesialisthelsetjenestetilbud er å oppdatere de gode lokalene vi allerede har, ikke å bygge et nytt bygg med begrenset kapasitet noen hundre meter unna, sier Finn Backer . Foto: Fotograf Engvig

(05.09.2016) – Det riktige valget for å sikre befolkninga i Nordmøre og Romsdal et best mulig spesialisthelsetjenestetilbud er å oppdatere de gode lokalene vi allerede har, ikke å bygge et nytt bygg med begrenset kapasitet noen hundre meter unna, skriver Finn Backer i KNN.

Kristiansund og Nordmøre næringsforum (KNN) vil sende en klar melding til helseforetaket: Det må være dagkirurgi i det distriktsmedisinske senteret som skal erstatte sykehuset, og senteret må ligge i det nåværende sykehusbygget.

De viktigste faktorene som skal bestemme hvordan dette tilbudet skal etableres og drives framover, må være disse: Kvalitet, kapasitet og lønnsomhet. Derfor bør senteret legges til de nåværende sykehuslokalene.

Helseforetakets styre har sendt uklare signaler om dagkirurgien. Det er uheldig i forkant av en høringsprosess. Det er forståelig at mange nå tviler på om høringen er reell. Vi tror private aktører vil etablere seg med kirurgiske tilbud i Kristiansund, og hilser dette velkommen. Dersom foretaket ikke tilbyr noen form for dagkirurgi i Kristiansund, tror vi omfanget av det private tilbudet bare blir enda større. Dette er forhold vi tror helseforetaket gjør klokt i å ta med i sine vurderinger.

For vår del, er vi positive til at både det offentlige og private aktører etablerer seg i Kristiansund med ulike tilbud innen spesialisthelsetjenesten, gjerne i godt samspill. Summen av det helseforetaket og private aktører kan drive og utvikle, vil gi rom for nye etableringer. Det vil trengs pasienthotell, andre service- og tjenestetilbud, og det vil åpne for innovative løsninger og nye måter å organisere tilbudet på. Da er dagens sykehusbygg det beste stedet å legge det distriktsmedisinske senteret (DMS).

Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Og det vil sikre befolkningen det beste tilbudet. Senteret som planlegges, skal ha 22 poliklinikk-rom, ti dagplasser og fire rom for bildediagnostikk. Dersom det blir dagkirurgi, må Kristiansund ha to operasjonsstuer og sju oppvåkningsplasser.

De nåværende sykehusbygningene er veldig godt vedlikeholdt. Det er avdelinger med et veldig høyt teknisk nivå. Operasjons- og røntgenavdelingene har spesielt god standard, på enkelte områder har de til og med høyere standard enn på St. Olavs Hospital i Trondheim. Og ikke minst: Det finnes hele fire operasjonsstuer her. Valget bør være enkelt.

Et annet argument for å bygge senteret i sykehuslokalene er kostnadssiden. Å flytte utstyret i en røntgenavdeling er veldig dyrt. Dersom et DMS legges til sykehuslokalene, kan avdelingen ligge der den ligger i dag. Dersom et DMS bygges i sykehuslokalene, vil senteret ha kapasitet til framtidig utvikling. Her er det både plass og tilgjengelige operasjonsstuer for det private initiativ innen helseinnovasjon.

De eksisterende sykehuslokalene har også en bedre plassering enn Storhaugen med tanke på aktuelle pasienthoteller. Det blir viktig når man skal legge til rette for en mer fremtidsrettet behandlingsform enn dagens tradisjonelle behandling med innleggelse på sykehus. Det riktige valget for å sikre befolkninga i Nordmøre og Romsdal et best mulig spesialisthelsetjenestetilbud er å oppdatere de gode lokalene vi allerede har, ikke å bygge et nytt bygg med begrenset kapasitet noen hundre meter unna.