Kronikk: Forskjell på å tjene penger og å skape verdier

Metanolfabrikken på Tjeldbergodden i Aure. For å skape god industriutvikling på Tjeldbergodden er det nødvendig med et sterkt samarbeid lokalt, og vi i KNN vil gjerne ta en nøkkelrolle i dette arbeidet Metanolfabrikken på Tjeldbergodden i Aure. For å skape god industriutvikling på Tjeldbergodden er det nødvendig med et sterkt samarbeid lokalt, og vi i KNN vil gjerne ta en nøkkelrolle i dette arbeidet. Foto: Harald Pettersen, Statoil

(14.09.2016) Det er på tide å gi gass for ny, norsk industri. Det trenger Nordmøre og det trenger Norge. I denne kronikken peker KNN på flere forhold som regjeringen bør vurdere i sin industrimelding, som vil være viktig for verdiskaping og sysselsetting i Midt-Norge i fremtiden. 

Regjeringen jobber i disse dager med en ny stortingsmelding om industripolitikk. Målet er å legge til rette for ny industri og ny verdiskaping, som kan gi Norge flere ben å stå på i fremtiden.

Et stort potensial for ny industri ligger i å ta i bruk norsk naturgass som råstoff i industrien. På Tjeldbergodden i Aure kommune ligger Europas største og verdens mest energieffektive metanolfabrikk, og flere andre anlegg som baserer seg på naturgass ført i land gjennom Haltenpipe. Tjeldbergodden Utvikling, hvor både Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Hemne og Hitra kommuner er deleiere, har i dag mange prosjekter som raskt kan settes i gang, blant dem større produksjon metanol, etablering av en hydrogenfabrikk, produksjonsanlegg for bioprotein mv.

Her følger kronikken skrevet av Finn Backer, daglig leder i KNN: 

FORSKJELL PÅ Å TJENE PENGER OG Å SKAPE VERDIER

Norges gassressurser gir oss et enormt konkurransefortrinn til å skape verdier vi skal leve av i fremtiden. Det er på tide at vi tar naturgassen i bruk for også i norsk industri.

I 2015 produserte Norge 114 mrd. standard kubikkmeter (sm3) gass på sokkelen. Om lag 95 prosent av dette gikk til eksport, til Storbritannia og det europeiske kontinentet. Dette gir oss selvsagt store eksportinntekter og er viktig for samfunnet.

Men det er forskjell på å tjene penger og å skape verdier. Den norske gassen brukes som råstoff til industri i Europa, og det skapes verdier både direkte og indirekte. Det bør den i større grad også benyttes til i Norge. I regjeringens stortingsmelding om norsk industri, må det gjøres like lønnsomt å bruke norsk naturgass i norsk industri som i utenlandsk industri.

Naturgass er nemlig en potensiell drivkraft i fremtidig, grønn norsk industri. Nye teknologiske løsninger gjør det mulig for prosessindustrien i stadig større grad å bruke naturgass til å produsere mer økonomisk, med lavere utslipp.

Likevel brukes bare 1 prosent* av all norsk naturgass på fastlandet i dag. 60 pst. av dette benyttes som råstoff for industriell produksjon på Tjeldbergodden. I vår region er Tjeldbergodden et utstillingsvindu for alle mulighetene som naturgass skaper for ny, norsk industri. Metanolfabrikken som ligger der er Europas største, og produserer i dag 25 pst. av all metanol i Europa.

Tjeldbergodden har en unik posisjon til å drive frem utviklingen av ny, bærekraftig og verdiskapende industri, basert på norsk naturgass levert direkte gjennom Haltenpipe. Det er allerede bygd opp stor og bred industriell kompetanse i næringsklyngen, med Metanolfabrikken som allerede skaper store verdier. Denne klyngen har potensiale til å bli verdensledende.

Men mer enn hva dette kun vil ha å si for vår egen region, er det viktig å se hvilke verdier som kan skapes rundt naturgassen for hele Norge. Verdiskapingspotensialet er stort. Dersom 10 pst. av all norsk naturgass brukes innenlands, vil verdiskapingen ifølge Gassmaks** øke med minimum 10 mrd. kroner årlig. Verdiskapingen vil ha store ringvirkninger, i form av sysselsetting og nye eksportinntekter.

I dag er det stor, ubenyttet kapasitet i Haltenpipe. Samtidig er det på Tjeldbergodden store arealer som er tilrettelagt for ny industri. Og det finnes mange prosjekter som kan skape mer industri, flere verdier og større sysselsetting. Det mest gryteklare er økt metanolproduksjon, som vi vet er lønnsomt.

Videreforedling av norsk naturgass til hydrogen er bare ett av mange spennende pilotprosjekter som er i oppstartsfasen og som kan realiseres.
Norge må følge i fotsporene til andre naturgassproduserende land som har bygd opp et eget indre marked for gass og industri knyttet til gassnæringen. Ved å bruke og videreforedle vår egen naturgass, økes verdiskapingen kraftig.

For å skape god industriutvikling på Tjeldbergodden er det nødvendig med et sterkt samarbeid lokalt, og vi i KNN vil gjerne ta en nøkkelrolle i dette arbeidet. Men det er en forutsetning at statlige myndigheter vil legge til rette for nyetableringer. Blant annet må finansielle virkemidler for å realisere potensialet i Tjeldbergodden gjennomgås. Med tilgang på kapital og riktige rammevilkår vil Tjeldbergodden bli en viktig brikke i å utvikle «Den nye oljen» for Norge.

Det er på tide å gi gass for ny, norsk industri.

Det trenger Nordmøre og det trenger Norge.

http://www.norskpetroleum.no/produksjon-og-eksport/eksport-av-olje-og-gass/ og https://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/energibalanse/aar-forelopige/2016-05-20?fane=tabell&sort=nummer&tabell=266652 

** «Økt verdiskaping i naturgasskjeden (GASSMAKS)» 2006