Kristiansund kommune med topp resultat i Kommunekompasset

Kristiansund kommune blant de beste i landet
Kristiansund kommune med topp resultat i Kommunekompasset

– Vi har vært gjennom store endringer de siste årene, så det er greit med en bekreftelse på at vi er på rett spor. Kommunekompasset gir oss også pekepinn på hvor vi må rette fokus, sier rådmann Arne Ingebrigtsen. 

 

Saken er hentet fra Kristiansund kommune sine nettsider

Kristiansund skårer best av alle evaluerte kommuner i 2016 og tredje best av samtlige kommuner som er evaluert de siste fem årene ved bruk av Kommunekompasset som verktøy.

Det er totalt mer enn 100 kommuner som har gjennomført en eller flere evalueringer etter denne metodikken. Kristiansund framstår som en eksempelkommune for resten av kommune-Norge på hvordan man over tid kan jobbe systematisk med utvikling av forvaltningspraksisen i kommunen. I rapporten fra KS/KS-Konsulent anføres det blant annet at: Resultatene i Kristiansund er veldig gode. Kristiansund skårer 523 poeng, noe som er tredje høyest i Norge. Resultatet gir et bilde av at Kristiansund over de siste seks årene har jobbet systematisk og meget godt med utviklingen av forvaltnings­praksisen i kommunen».

Dette er tredje gang Kristiansund gjennomfører Kommunekompass-evaluering. De tidligere var i 2010 og i 2012. Evalueringen er gjort av KS/KS-konsulent ved seniorrådgiver Håvard Moe.

Kommunekompasset 
Kommunekompasset er et verktøy som KS tilbyr kommunene for strategisk utvikling av den kommunale organisasjonen og for vurdering av forvaltningspraksisen i kommunen. Verktøyet brukes også blant kommunene i Sverige, i regi av SKL (KS sin svenske søsterorganisasjon)

Hensikten med evalueringen er å få vurdert kommunens egen forvaltningspraksis opp mot beste kommunale praksis og samtidig vurdert i forhold til øvrige norske kommuner som har benyttet denne metodikken. Evalueringen er et godt grunnlag for diskusjon om i hvilken retning man ønsker at kommunen skal videreutvikle seg i årene som kommer.

Fire hovedoppgaver 
Kommunekompasset tar utgangspunkt i at en kommune er en sammensatt organisasjon med fire hovedoppgaver:

  • Kommunen som politisk-demokratisk arena.
  • Kommunen som ansvarlig for tjenesteproduksjon overfor innbyggerne.
  • Kommunen som myndighetsutøvende organ i henhold til lover og forskrifter.
  • Kommunen som samfunnsutvikler.

Kommunekompasset er utviklet for å avspeile kompleksiteten i disse oppgavene og resultatene gir en status på kommunens styrker, utfordringer og svakheter.

Åtte fokusområder 
Kriteriene i Kommunekompasset består av følgende åtte fokusområder, og Kristiansund har følgende skår på disse (100 poeng er høyest oppnåelige):

1. Offentlighet og demokrati 50 poeng.

2. Tilgjengelighet, innbygger- og brukerorientering 44 poeng.

3. Politisk styring og kontroll 73 poeng.

4. Lederskap, ansvar og delegasjon 74 poeng.

5. Resultatfokus og effektivitet 75 poeng.

6. Kommunen som arbeidsgiver 69 poeng.

7. Utviklingsstrategi og lærende organisasjon 58 poeng.

8. Kommunen som samfunnsutvikler 81 poeng.

På hvert av de 8 fokusområdene måles kommunens resultater ut fra totalt 164 spørsmål/­indikatorer. Det kan skåres inntil 100 poeng på hvert hovedområde, i alt 800 poeng.

Kristiansund fikk 523 av 800 oppnåelige poeng 
Kristiansund skårer høyt på fem av de åtte områdene og middels høy på de tre resterende. Totalt skårer Kristiansund 523 poeng av 800 mulige. Landsgjennomsnittet ligger på 353 og her er Kristiansund tredje beste kommune. I kategorien «kommuner med over 10 000 innbyggere» er snittet 428. Her rangerer Kristiansund som nummer to, like etter Bærum som fikk 535 poeng.

I Kristiansund kommune er det gjennomført intervjuer med ordfører, formannskapet, rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjefer, stabsledere, et utvalg enhetsledere (10) og hovedtillitsvalgte. På bakgrunn av svarene i intervjuene og tilgjengelige faktaopplysninger, har KS-konsulent gitt kommunen en skårsetting på de åtte fokusområdene.

To gullstjerner for beste praksis 
I kommunekompasset opereres det også med «gullstjerner». Dette er eksempler på absolutt beste praksis som de fleste andre kommuner kan lære av. Kristiansund har fått to gull­stjerner og i evalueringsrapporten er dette beskrevet slik:

  • Kommunen gir hver måned ut intern/eksternavisen ”Kristiansund”.Denne benyttes systematisk til å informere ansatte og innbyggerne om positive og viktige ting som har skjedd i kommunen og i kommunal sammenheng, samt at man også informerer om viktige hendelser, frister, arrangementer osv frem i tid. Innbyggerne kan abonnere på dette via e-post. Dette er en gullstjerne i kommunekompasset.
  • Kommunen har en meget god innbyggerversjon av årsrapporten som fra og med 2015 er fulldigital og som fungerer på flere digitale plattformer. Dette er en gullstjerne i kommunekompasset.

Veien videre 
– Gjennom denne evalueringen har vi fått et godt grunnlag i arbeidet med videreutvikling av kommunen. I rapporten har KS-konsulent gått grundig inn kommuneorganisasjonen og har for hvert av de åtte fokusområdene påpekt styrker, utfordringer og svakheter som kommunen kan jobbe videre med, sier rådmann Arne Ingebrigtsen

I rapporten pekes det også på områder hvor skåren har holdt seg stabil eller gått marginalt ned og hvor kommunen har et forbedringspotensial. På noen av disse områdene pågår det allerede et utviklingsarbeid. På andre områder vil det som er påpekt i rapporten bli tatt med i den videre utviklingsprosessen.

I avslutningen på evalueringsrapporten er det anført at «Kristiansund kommune har et veldig godt grunnlag for å kobbe videre med spennende utvikling siden organisasjonen fremstår som en godt motivert gruppe med meget kompetente medarbeidere, ledere og politikere.

Trykk her for å se evalueringsrapporten.

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.