Kommuneplanens samfunnsdel har vært på høring i Averøy kommune

Averøy kommunehus Averøy kommunehus.

Næringsutvalget i kommunen inviterte til frokostmøte med tema kommuneplanens samfunnsdel som var ute på høring, med høringsfrist 6.oktober. Målet med møtet var å få innspill fra næringslivet som kommunen kan ta med seg inn i det videre arbeidet.

Møtet ble innledet ved at kommunedirektør Berit Hannasvik gikk gjennom planen og dens betydning for arbeidet som gjøres i kommunen. Etter innledningen ble deltakerne utfordret til å komme med innspill til strategier og tiltak som bidrar til å styrke kommunens næringsliv og Averøy kommunes rolle som tilrettelegger.

Av innspill til strategi og tiltak ble det tatt opp at næringslivet har stort behov for å få på plass en ressurs i kommuneadministrasjonen som skal jobbe med næringsutvikling og næringslivet i kommunen. Næringslivet trenger en kontaktperson i kommunen som er proaktiv og følger opp næringslivet, samt være en støttefunksjon for næringslivet i enkelte saker. Næringslivet var villige til å betale for enkelte tjenester i denne sammenheng. 

Averøy har som mål å bli en ledende fiskerikommune, da må kommunen få på plass en fiskerihavn. Det mangler i kommunen i dag, men det er mulig å få realisert raskt. 

Bygg og anleggsnæringen er en betydelig næring i kommunen og det ønskes at dette omtales som en egen næring. 

En stor andel av kommunens arbeidskraft er innvandrere, noen av disse ønsker å bosette seg her, men det er utfordringer med å skaffe seg bolig. Billige hus blir kjøpt som hytter, og det er vanskelig å få finansiering. Hjelp arbeidstakere (utenlandske) som ønsker å bosette seg i kommunen gjennom veiledning om startlån mm. Det ønskes en kommunal tilretelegger mtp. søknader, garantier, lån, kontakt ved overordnede myndigheter. 

Næringslivet savner et forum hvor kommunen inviterer inn aktører til innspill og samarbeid. Skap møtearenaer mellom de ulike aktørene i næringsklyngene/bransjene. Mange sitter alene med mye kunnskap. 

Reiselivet må styrkes gjennom en handlingsplan og det oppfordres til at kommunen får en reiselivsstrategi. 

Fastsette mål i kommuneplanens samfunsdel vedørende Atlanterhavsveien

  • Støtt arbeidet med visningssenter på Atlanterhavsveien. Få frem bredden i havbruket på Averøy, belys historien og fremtidsvisjoner. Synergier mot reiselivet. 
  • Bobilfri-sone langs Atlanterhavsveien. 
  • Sette av større næringsarealer i tilknytning til nasjonal turistveg, reguleringsplan Kårvåg Vest. 


Arealdisponeringer i samfunnsdelen bygger opp under senere revisjon av arealdel. 

Reguleringsplan Kårvåg Øst, regulere stort nok område for næring som kan ha nytte av å være i tilknytning til ny gjenvinningsstasjon (avfall som næring).

Mulighet for å få en felles strategisk næringsplan mellom kommuner.

Oppstartsmøter, kan disse holdes ute i bedriftene?

Kommunen kan sitt, næringslivet kan sitt - sammen blir vi VI. 

I tillegg til næringslivets egne innspill til strategi og tiltak har KNN sendt inn et høringsforslag, dette kan leses her.