Invitasjon til workshop om ny forsknings- og innovasjonsstrategi for Møre og Romsdal

. ..

Forskings- og innovasjonsstrategiene for Møre og Romsdal skal fornyes og personer med engasjement for utvikling av regionen inviteres til å delta!

Strategiene skal bidra til å øke innovasjonsevnen og innovasjonskapasiteten både i offentlig og privat sektor, og til å utvikle kunnskap og samarbeid innanfor og på tvers av næringer og sektorer. Satsingen skal bygge på Møre og Romsdals nærings- og kunnskapsmessige fortrinn. De skal også bidra til at Møre og Romsdal blir bedre til å bruke ressursene i regionen og mulighetene innen digitalisering, grønn teknologi og innovasjon. 

Målgruppe

Fylket inviterer personer med engasjement for utvikling av regionen og ønsker bred deltakelse fra samfunns- og næringsliv: 

- Kommuner 
- Bedrifter
- Næringsklynger 
- Utdannings- og forskingsmiljø
- Investorer
- Inkubatormiljø og kunnskapsparkene 
- Interesse- og brukerorganisasjoner
- Virkemiddelapparatet 
- Statlige etater 

Agenda for workshopene  

Programmet er under planlegging men det blir presentasjon av evaluering av dagens strategier, utviklingstrekk og mulighetsrommet som strategien skal bidra til å utnytte. Vi ønsker innspill til:  

- Hvilke kunnskapsområder må vi utvikle og bygge opp? 
- Hvilke teknologiområder må vi utvikle og bygge? 
- Hvilke samarbeidsformer skal vi ha?  
- Hvilke organisasjons- og forretningsmodeller er aktuelle?
- Hvilke verkemidler er det behov for? 

Rammer og prosess for strategiarbeidet

- ProtoMore vil fasilitere workshopene  
- Jan Emblemsvåg bistår med utforming av strategien 

Det er opprettet en styringsgruppe for strategien forankret i næringsliv, kommuner og akademia. Det blir lagt opp til kort høring i November 2020. Strategiene skal forankrest hos fylkespolitikerne med vedtak i det første fylkestinget i 2021.  

Klikk her for mer informasjon og påmelding