Innspill - kollektivtransport Kristiansund og Averøy

Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde.

Møre og Romsdal fylkeskommune, Averøy kommune og Kristiansund kommune er i gang med et prosjekt for å optimalisere bussrutene i Kristiansund kommune og rute 501 fra Bruhagen til Kristiansund. Målsettingen er å øke kollektivandelen, som i dag ligger på 5%. I denne forbindelse ønskes det innspill fra næringslivet.

Hvordan kan bussrutene utformes slik at de i størst mulig grad imøtekommer målet om at flere skal benytte offentlige transportmidler?

Det bes om innspill fra næringslivet til blant annet:
- Rutetrasèer (er dagens rutetrasèer optimale eller finnes det bedre alternativ).
- Frekvens (vil f.eks. hyppigere bussavganger veie opp for en noe lengre avstand til busstopp i/ved boligfelt).
- Hvordan oppleves ventetiden på buss og selve bussturen tidsmessig.
- Korrespondanse (oppleves det at bussene korresponderer godt med øvrige kollektivtilbud og fritidstilbud).
- Størrelse på buss (kan enkelte busser være mindre).
- Hva skal til for at man velger kollektivt fremfor andre fremkomstmiddel.

Innspill sendes på e-post til: Martin.Melland@kristiansund.kommune.no.

Frist for innspill:19. februar 2018.