Informasjon til medlemmene

Johan Aas, styreleder i KNN Johan Aas, styreleder i KNN.

Det er i den senere tid blitt fremstilt påstander omkring KNN og vår rolle til våre samarbeidspartnere og det nettverket som er rundt KNN. Styret vil kommentere de påstandene som er fremsatt.

Vi vil presisere at KNN’s styre er opptatt av å ha en høy etisk standard på alt vi foretar oss.  Styret opplever at de beskyldningene som er rettet mot KNN er uberettiget. For styremedlemmene i KNN, er det en selvfølge for oss, å kun ivareta KNN og alle medlemmenes interesser i forbindelse med styrearbeidet. Styret har vedtatt en styreinstruks for KNN som er retningsgivende for vårt arbeide (den finner dere på KNN’s sine sider).

Det har i mailer både fra januar og nå i oktober blitt fremsatt påstander om:

  • Det finnes en «indre forening» i KNN som har særfordeler.
  • Det er et «kameraderi» i KNN hvor det gis begunstigelse med forventning om gjenytelse.

Dette er framsatte, udokumenterte påstander som styret tar sterk avstand fra.

Styret er sterkt opptatt av habilitetsspørsmål og at disse skal overholdes til enhver tid. Det er naturlig at de samme menneskene - i sentrale posisjoner – møtes ofte på næringslivsaktiviteter som skjer i regionen.  De mange beskrevne «koblingene» (familie, kontorfellesskap, eierinteresser, offentlige verv, osv) vil være naturlig i en region på vår størrelse (det skjer også i langt større regioner).  Dette er ikke galt eller ulovlig, men alle må være oppmerksom på sin rolle til enhver tid. 

En av de viktigste oppgavene til KNN er å skape attraktive møteplasser hvor det kan skapes gode og effektive nettverk.  Gjennom disse nettverkene skal det skapes gode samhandlinger som er nødvendig for å videreutvikle denne regionen.  Nordmøre har et forbedringspotensiale på dette område. Alle er velkommen til å delta i slike nettverk. KNN ønsker å skape naturlige møteplasser hvor flest mulig av våre medlemmer kan delta - og på den måten får vi trekke på den totale kompetansen som finnes i vår medlemsmasse.

KNN vil også arbeide for at det skapes en «næringshage», «innovasjonsbygg», e.l., hvor aktuelle bedrifter har et kontorfellesskap for å trekke på felles kompetanse for å skape verdier for regionen.  Dette har vært en viktig suksessfaktor andre steder, og vi vil arbeide for dette i det nye Campus-bygget.

Kruse Larsen AS har på bakgrunn av de påstandene som er fremsatt mot dem valgt å si opp sine to avtaler med KNN. Disse avtalene består av: 

«Vi som elsker Nordmøre».
Dette prosjektet startet høsten 2016 etter lansering på Nordmørskonferansen hvor KNN’s medlemmer ble invitert til å delta.  Prosjektet er i dag finansiert av 14 medlemmer. Dette er medlemmer som er «glad» i Nordmøre og har ønsket å bidra til å profilere Nordmøre på en god måte av et profesjonelt anerkjent kommunikasjonsbyrå.  Deltakerne i prosjektet innbetaler et beløp på kr 830.000 pr år.  Avtalen har en løpetid på 3 år med en utløpsdato pr 31.12.2019.  Prosjektet har en egen styringsgruppe.  Det er denne styringsgruppa som nå skal avgjøre hva som vil skje videre med prosjektet.

Av innbetalingene i 2017 har kr 180.000 gått til Kruse Larsen AS som skal dekke deres arbeid og utgifter omkring prosjektet. Hvert år fremlegger KNN et eget regnskap for prosjektet.

Kommunikasjon og diverse strategisk arbeide.
I tillegg har KNN inngått en avtale med Kruse Larsen AS for at de skal bidra på noen områder hvor de har en spisskompetanse som kommer KNN og medlemmene til gode.  Denne avtalen er også nesten i sin helhet finansiert av diverse medlemmer i KNN.

Denne avtalen er inngått for å styrke KNN slik at vi kan gjøre en best mulig jobb for våre medlemmer og for denne regionen.  

I henhold til inngåtte avtaler med disse deltakerne, skal de i avtaleperioden innbetale til sammen kr 2 mill.  KNN har kjøpt tjenester fra Kruse Larsen AS i perioden 2016 – 2017 på til sammen kr 1 830 000.

Vi beklager at Kruse Larsen har valgt å avslutte sitt samarbeide med KNN.
Skal Nordmøre kunne få påvirkning og gjennomslag i viktige saker for regionen, må man ha aktører som har nødvendig kompetanse på dette området og som kan påvirke de prosesser som skjer.  På dette området er vi nå svekket etter at Kruse Larsen har valgt å trekke seg – og dette rammer hele Nordmøre.

Vi vil også benytte anledningen å takke de bedriftene som har bidratt til å finansiere den aktiviteten som Kruse Larsen har utført for KNN og Nordmøre.  De har sett nødvendigheten og nytten av dette arbeidet og har stilt opp på en positiv måte.
Disse bedriftene har ikke noen «særfordeler» i KNN  -  disse bedriftene har gjort dette som en dugnadsinnsats for å bidra til å styrke arbeidet for å skape en god utvikling for Nordmøre.

Styret i KNN føler med de ansatte i organisasjonen – som kjenner det «indre liv» i KNN - og som opplever at deres arbeidsplass blir utsatt for en uforståelig mistenkeliggjøring.  Vi har en motivert gjeng som står på sent og tidlig for sin arbeidsgiver – og bli utsatt for rykter – hvor de ikke kjenner seg igjen – dette er derfor naturligvis tungt for dem.

Styret henstiller medlemmene om å bidra til at KNN kan fortsette sitt arbeide for å styrke denne regionen gjennom å skape offensive holdninger og en kultur i regionen hvor fremsnakking, samhold, unne hverandre suksess, positivitet og toleranse er fremtredende.