Høringsuttalelse vedr. flypassasjeravgift

Flyskatten vil åpenbart få konsekvenser for næringsliv og reiseliv i distriktene, skriver KNN i sin høringsuttalelse om flypassasjeravgift Flyskatten vil åpenbart få konsekvenser for næringsliv og reiseliv i distriktene, skriver KNN i sin høringsuttalelse om flypassasjeravgift. Foto: Tonny Melby

(22.02.2016) KNN har sendt en uttalelse til Skattedirektoratet i forbindelse med innføring av flypassasjeravgift. En slik flyskatt vil åpenbart få konsekvenser for næringsliv og reiseliv i distriktene, og KNN mener at konsekvensene av avgiften bør utredes grundig før den eventuelt trår i kraft.

INNSPILL TIL HØRINGSNOTAT OM FLYPASSASJERAVGIFT

Det vises til høringsnotat om flypassasjeravgift - endring av forskrift 11. desember 2011 nr. 1451 om særavgifter med merknadsfrist 21. februar 2016.

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum representerer nærmere 400 medlemsbedrifter i elleve kommuner på Nordmøre. Vår hovedoppgave er å styrke næringsutviklingen på Nordmøre, og å jobbe for at regionen blir et attraktivt sted å bo – og flytte til. Vi setter pris på at saken er sendt på høring, slik at mulige samfunnsmessige, økonomiske og miljømessige konsekvenser kan komme på banen.

For mange av våre medlemmer er fly eneste mulighet for personbefordring over lengre avstander. Flytransport er slik sett et arbeidsverktøy der bedriften ofte ikke har reelle alternativer. Tid er penger. Slik vil en flypassasjeravgift direkte berøre våre medlemmer.

Flere flyselskaper har varslet at avgiften vil kunne gi en vesentlig produksjonsnedgang. Widerøe, som står for en betydelig andel av trafikken ved Kristiansund lufthavn Kvernberget, har allerede kuttet i tilbudet og kan ikke utelukke flere ruteendringer – med de konsekvenser dette har spesielt for næringslivet i regionen. Avgiften vil gjøre vondt verre i en tid der man trenger et godt transportsystem som et verktøy for vekst og omstilling i økonomien.

I tillegg støtter vi NHO Luftfart sin oppfatning om at klimaeffekten av flypassasjeravgiften er helt minimal og at det vil være mer kostnadseffektivt, målrettet og bærekraftig å støtte en rask overgang til 2. generasjon biodrivstoff. Dessuten vil deler av den avviste flytrafikken sannsynligvis havne på andre transportmidler som bil og båt, som ikke nødvendigvis er noe mer klimavennlige enn fly.

Vi mener at konsekvensene av den foreslåtte avgiften bør utredes grundig før den eventuelt trår i kraft. I tillegg til det vi mener er store konsekvenser for luftfartsnæringen som blir direkte berørt, vil avgiften også ha indirekte virkninger på øvrig næringsliv og enkeltmennesker rundt om i Norge.

NHO Luftfart peker på at avgiften kan sette 4–5000 arbeidsplasser innen luftfarten i fare. Det pekes videre på at én ansatt i luftfarten gir 4,4 arbeidsplasser totalt i Norge. Dersom dette stemmer vil avgiften kunne berøre ca 20.000 arbeidsplasser i landet vårt. Det er ikke forsvarlig i en tid med omstilling i oljeindustrien og økende arbeidsledighet.

Slik som forslaget fremstår er det norsk innenriks luftfart som vil måtte ta den største belastningen av innføringen av flypassasjeravgiften, med åpenbare negative ringvirkninger for dagens flytilbud i Norge. Et godt luftfartstilbud er en forutsetning for å styrke nærings- og samfunnsutviklingen og konkurranseevnen i vår region og i Norge generelt.

Passasjeravgiften vil påvirke flyselskapenes lønnsomhet, noe vi frykter vil medføre reelle kutt i de minst lønnsomme rutene i Norge og følgelig ramme distriktene hardest. Videre vil avgiften få konkurransevridende effekter ved at transfer/transittreiser unntas dobbeltbeskatning for selskaper som tilbyr gjennomgående billettering.

Flyskatten vil åpenbart få konsekvenser for næringsliv og reiseliv i distriktene. For byregion Kristiansund og Nordmøre, som allerede kjenner godt på konsekvensene av kraftig nedgang i oljeservice- og leverandørindustrien, vil dyrere flyreiser og redusert rutetilbud slå ekstra hardt ut.

Vår oppfatning er at flypassasjeravgiften slik den fremstår i forslaget ikke bør innføres. Avgiften kan medføre betydelige skadevirkninger for næringslivet. Vi kan heller ikke se at flypassasjeravgiften vil ha noen reell miljøeffekt. Før en eventuell innføring må konsekvensene belyses og det må ses på alternative måter å oppnå klimagevinster på.

Med vennlig hilsen,
Monika G. Eeg

Daglig leder
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum