Høringsuttalelse til Parkeringspolitisk plan for Kristiansund

Kristiansund Kristiansund.

KNN har gitt kommunalteknikk i Kristiansund kommune sine innspill til høringsdokumentet Parkeringspolitisk Plan for Kristiansund kommune (Tidsrom 2017-2025).

Høringsforslag til Parkeringspolitisk plan har vært ute til offentlig ettersyn i 6 uker. Planen er utarbeidet som temaplan, og vil legges til grunn for den overordnede og langsiktige utviklingen av parkeringsregulering i hovedsak for Kristiansund sentrum frem mot 2025. Frist for tilbakemelding var fredag 11. august 2017. Høringsforslaget kan leses her. 

I sin uttalelse vektlegger KNN følgende:

  • Faktagrunnlaget indikerer at dagens antall parkeringsplasser er utfordret pr. i dag.
  • KNN er positive til planene om nytt parkeringshus, men forutsetter at fjerning av 286 avgiftsregulerte plasser ikke skjer før et nytt parkeringshus er på plass.
  • Valg av type parkeringshus, og ikke minst plassering og adkomst til/fra dette, må sees i sammenheng med beleggsundersøkelsen og nåværende plassering av de 286 som vurderes fjernet til fordel for andre formål. Det må gjøres i tett dialog med næringslivet.
  • For næringslivet er det ikke et alternativ at høyere takster skal regulere etterspørsel på de steder som har dekning over 80%. Dekning over 80% må heller reguleres med tilgang til flere parkeringsplasser.
  • Parkeringspolitisk plan bør ta tak i utfordringen med, og tilrettelegging for bobilparkering for turister.
  • Næringslivet i sentrum må involveres i prosessen rundt foreslått blogsoneparkering.
  • Foreslått parkeringsnorm i sentrumsplana, som vist til i parkeringspolitisk plan, legger opp til å ytterlige forsterke parkeringsproblematikken i sentrum. 
  • Det foreslås på lengre sikt at gateparkeringsplasser for bil i dag kan omgjøres til sykkelstier eller sykkelparkering i sentrum. Dette følger ikke realiteten i planens eget faktagrunnlag.
  • I høringsforslaget kan man lese at parkeringsplassene i Storkaia Parkering AS er søkt omgjort til boliger i fremtiden. Det foreligger ingen slike planer, og eiendommen er uegnet til bruk som boliger.

 

Uttalelsen fra KNN kan du laste ned her.