Høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel - Kristiansund kommune

. ..

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) har sendt sin høringsuttalelse til Kristiansund kommunes forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032.

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032 for Kristaiansund kommune har vært ute på høring og offentlig ettersyn, med frist for innspill 16. november. 

KNN er opptatt av at samfunnsdelen og arealdelen i kommuneplanen henger sammen og er positiv til at kommuneplanens samfunnsdel viderefører kommunens arbeid for en bærekraftig utvikling. 

Befolkningsutviklingen som prognoseres av SSB er bekymringsfull og det vil derfor være nødvendig å ha stort fokus og innsats mot de faktorer som kan påvirke befolkningsutviklingen. Innsatsen må da konkretiseres om næringsutvikling, arbeidsplasser, bolyst og regionsenterets attraktivitet. 

KNN er spesielt opptatt av at regionsenteret Kristiansund kun har en arbeidsplassdekning på 98% (ifølge fylkesstatistikk 2020). For å øke arbeidsplassdekningen er det nødvendig at kommune, næringsliv og næringsorganisasjoner samarbeider tett for å medvirke til flere næringsetableringer og arbeidsplasser. 

  • KNN vil uttrykke et klart behov for å sikre at det er avsatt tilstrekkelige næringsarealer, med riktig plassering, for perioden frem til 2032.
  • KNN mener det er avgjørende for den videre utviklingen av nordmøre at det regionale samarbeidet blir både tettere og sterkere.
  • KNN vil oppfordre kommunene Averøy og Kristiansund til å etablere god dialog og gjerne felles planlegging knyttet til m.a. næringsutvikling og boligareal. 


Høringsuttalelsen fra KNN kan leses i sin helhet her.