Høringsuttalelse til kommunedelplanens arealdel - Kristiansund

Kristiansund Kristiansund.

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) har sendt sin høringsuttalelse til Kristiansund kommunes forslag til Kommuneplanens arealdel 2020-2032.

Forslag til Kommuneplanens arealdel (KPA) 2020-2032 for Kristiansund har vært ute på høring og offentlig ettersyn, med frist for innspill 23. oktober.

KNN og våre medlemsbedrifter har lenge imøtesett en oppdatert arealplan for Kristiansund. Vi ser derfor positivt på at det nå foreligger et forslag til en ny KPA, og vi forventer at den videre prosessen frem mot endelig vedtak blir så kort og effektiv som mulig.

KNN uttrykker i uttalelsen klare mål for arbeidet med arealdelen;
1. KPA må bidra til at Kristiansund kan vinne frem i kampen for å tiltrekke seg flere næringsaktører/arbeidsplasser og oppnå en positiv befolkningsutvikling.
2. KPA må sikre at det avsettes tilstrekkelige næringsarealer, med riktig plassering, for perioden frem til 2032. Dette er helt avgjørende for den jobben som må gjøres for å øke arbeidsplassdekningen i regionsenteret Kristiansund.
3. KPA må gi handlingsrom til arbeidet med ny strategisk næringsplan for Kristiansund, som nylig er startet opp. KPA må aktivt bidra til videre næringsutvikling, samt etablering av ny næringsvirksomhet.

Høringsuttalelsen fra KNN kan du lese i sin helhet ved å trykke her.