Høringsuttalelse til kommunedelplanen Kristiansund

Kristiansund Kristiansund.

KNN har gitt Kristiansund kommune sine innspill til høringsdokumentet Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030.

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Her fastsettes mål, retning og strategier for kommunens utvikling framover. Planforslaget hadde høringsfrist 7. september 2017. Planen fremmes videre for behandling i formannskapet 26. september 2017 og i bystyret til endelig vedtak 3. oktober 2017. 

I sin uttalelse understreker KNN viktigheten av følgende:

1. Kommunens bebudede ressursbruk, på minst 16 milliarder kroner i planperioden, må benyttes til satsinger og investeringer i bygg som løfter regionen, både i omdømme og attraktivitet. Det må, innenfor gjeldende regelverk, legges til rette for størst mulig verdiskaping og kompetansebygging for lokalt og regionalt næringsliv.

2. Regionsenteret Kristiansund må styrkes. Kommunesammenslåinger med nabokommunene vil være avgjørende for å sikre at regionsenteret ikke taper ytterligere gjennomslag, i konkurranse med styrkede byregioner i Molde og Ålesund. Ambisjonen, i god tid før 2030, må være at Kristiansund skal ha befestet sin stilling som et betydningsfullt regionsenter i Midt-Norge.

3. Visjonene for Kristiansund må være ambisiøse og de må følges opp med handlingsplaner og tiltak som kan realisere sentrale målsettinger som «Best i verden på Subsea», «Norges mest attraktive by» og merkevarebygging av «Kristiansunds-operaen».

4. Det vil være avgjørende for å lykkes med den ønskede samfunnsutviklingen at vi oppnår et tillitsbasert og forpliktende samarbeid mellom politikk, administrasjon, organisasjoner og næringsliv. KNN mener det må vedlikeholdes langsiktige avtaler og strategier der arbeidsdelingen mellom kommune og næringsforening er tydeliggjort, og der samarbeidsrelasjonene styrkes via hyppige kontaktmøter.

Uttalelsen fra KNN kan du lese i sin helhet ved å trykke her.