Høringsuttalelse til kommunedelplan for Kristiansund sentrum

Illustrasjonsbilde gågata i Kristiansund Illustrasjonsbilde gågata i Kristiansund. Foto: Erika Indergaard, KNN

KNN har gitt Kristiansund kommune sine innspill til høring av planforslaget Kommunedelplan for Kristiansund sentrum.

Forslag til ny sentrumsplan for Kristiansund (kommunedelplan) ble i plan- og bygningsrådet 29. juni 2017 vedtatt utlagt til offentlig ettersyn. Forslaget omfatter plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensvurderinger. Sentrumsplanen er en arealplan på overordnet nivå, og skal angi handlingsrommet for alle plan- og byggetiltak i sentrum. Planen hadde høringsfrist 29. september 2017. 

I sin uttalelse mener KNN at forslaget som nå foreligger på høring ikke på langt nær er tilstrekkelig.

Kort oppsummert mener vi at forslaget legger opp til:

  • En marginal fortetting
  • For mange restriksjoner knyttet til nye bygg og ombygginger, noe som hindrer tilrettelegginger i forhold til dagens bokrav og nye investeringer
  • En parkeringsnorm som vil svekke handelsnæringen og viljen til å etablere boliger og ny virksomhet i sentrum
  • For liten vilje til å etablere gode og attraktive byrom


Uttalelsen fra KNN kan du lese i sin helhet ved å trykke her.