Høring av "Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030"

Kristiansund Kristiansund.

Kristiansund bystyre har vedtatt å sende «Kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030» ut på høring, med merknadsfrist 7. september 2017.

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Her fastsettes mål, retning og strategier for kommunens utvikling framover. Planforslaget er nå ut på høring med høringsfrist 7. september 2017. Planen fremmes da for behandling i formannskapet 26. september 2017 og i bystyret til endelig vedtak 3. oktober 2017. 

Les planforslaget her (PDF, 27 MB)

Les mer på kommunens nettsider. 

Planstrategien for Kristiansund kommune ble vedtatt i bystyret i juni 2016, og fastsetter kommunens sentrale styringsdokumenter. Alle disse forankres i definerte politiske organer, som både har eierskap til planene, og ansvar for gjennomføring av vedtatt tiltak. Her ble det også bestemt at samfunnsdelen skulle revideres i 2017. Plan­programmet for samfunnsdelen ble vedtatt 28. mars 2017. Planen vil gi føringer for handlingsprogram og budsjett for 2018 og årene framover.

Høringsuttalelser sendes elektronisk eller til postmottak i Kristiansund kommune.

Vi i KNN mottar gjerne innspill til vårt høringssvar fra medlemmene. Disse kan sendes til post@knn.no