Et viktig veivalg

For KNN er det viktig å fremheve betydningen av gode industriarealer og havnefasiliteter for petroleumsvirksomheten og for sjørettet aktivitet For KNN er det viktig å fremheve betydningen av gode industriarealer og havnefasiliteter for petroleumsvirksomheten og for sjørettet aktivitet. Foto: Illustrasjon: Husøya Næringspark

(12.12.2016) Kristiansund og Nordmøre Næringsforum er svært tilfreds med at reguleringsplanen for Husøya nå er klar for sluttbehandling i Kristiansund bystyre, og mener at bystyret må ta ansvar for å sikre dagens industriarbeidsplasser.

Skevet av Finn Backer, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum er svært tilfreds med at reguleringsplanen for Husøya nå er klar for sluttbehandling i Kristiansund bystyre.

Dermed åpnes det for en videre utvikling av dette industriområdet, og det åpnes samtidig for en planlagt bygging av dypvannskai og havneterminal.

For næringsforeningen er det viktig å understreke betydningen av å sikre arbeidsplasser knyttet til både offshorenæringen og andre bedrifter i området. Samtidig er det nødvendig å legge grunnlag for ny vekst og verdiskapning gjennom utbygging av bedre infrastruktur for sjørelatert virksomhet.

En dypvannskai kan samtidig medvirke til å flytte mer av den nødvendige transporten inn og ut av området, fra tungtrafikk og over til sjøverts transport.

Utviklingen av Husøya har siden 2009 ventet på en endelig avklaring av de forhold som knytter seg til en bedre og sikrere veiløsning frem til industriområdet.

Vi er klar over at kompleksiteten og tidsbruken i saken har vært knyttet til interessemotsetningene mellom industriutvikling og de boligene som ligger langs tilførselsveien.

Den detaljregulering som nå foreligger sikrer etter vårt syn at de ulike hensyn er veid mot hverandre. En regulert og utbedret vei, med støyskjerming og bedre trafikksikring, bør derfor gi løsninger som er akseptable.

For KNN er det viktig å fremheve betydningen av gode industriarealer og havnefasiliteter for petroleumsvirksomheten og for sjørettet aktivitet.

Kristiansund kommune har tydelig prioritert dette i gjeldende arealplan, og det er viktig at arbeidet følges opp med nødvendige reguleringsplaner.

Husøya har over flere år opparbeidet et betydningsfullt næringsområde. Dette vil nå kunne utvikles videre med bygging av dypvannskai og utvidelse av de fasiliteter og virksomheter som har base der.

En slik utvikling vil gi positive ringvirkninger for flere næringsaktører i form av arbeidsplasser. Virkningene for kommunen og lokalsamfunnet er også positive.

KNN er kjent med at noen ønsker å utsette behandlingen av det foreliggende reguleringsforslaget ved å peke på alternative veiløsninger, inn til området.

Disse alternativene er allerede vurdert flere ganger i løpet av den lange behandlingsprosessen og er hver gang funnet uaktuelle. Det vil derfor ikke løse noen av dagens utfordringer for Husøya dersom det startes en ny og usikker prosess med nye konsekvensutredninger og detaljreguleringer for en veiløsning som uansett ligger mange år frem i tid.

KNN ber derfor bystyret i Kristiansund sørge for at utviklingen av Husøya ikke sendes ut på en høyst usikker og tidkrevende prosess.

Bystyret må ta ansvar for å sikre dagens industriarbeidsplasser, og det må legges grunnlag for videre vekst og utvikling.

Veikartet frem til Husøya industriområde må derfor vedtas.