Brev til Statnett og NVE

Mangelfull forsyningssikkerhet stopper næringsutvikling og elektrifisering i store deler av Møre og Romsdal.

Forsyningssituasjonen i Nordmøre og Romsdal er alarmerende. Manglende forsyningssikkerhet stopper nåværende, og fremtidig, nærings- og samfunnsutvikling.

Bakgrunnen er at Statnett har lagt restriksjoner på tilkoblingen av nye nettkunder og økt uttak til eksisterende nettkunder i Nordmøre og Romsdal, og det er satt en maksgrense på nye uttak på 50 MW. Begrunnelsen for restriksjonene er at Statnett mener det ikke er driftsmessig forsvarlig med et større uttak til dette området. Innmeldt behov fra nærings- og samfunnsliv overstiger allerede grensen på 50 MW. I tillegg mangler prosessanlegget på Nyhamna reserve for en 100km lang 420 kV forbindelse.

Møre og Romsdal er et fylke med stort behov for kraft til næringsliv og industri. Fylket er det nest største eksportfylket (ekskl. olje og gass) i landet og det klart største fiskeeksportfylke. I regionen er det betydelig verdiskaping knyttet til havrommet, helt på linje med Regjeringens havstrategi «Blå muligheter». Ny verdiskaping og investeringer for mange milliarder innen bla landbasert oppdrett er under planlegging/oppstart. Det er derfor sterkt bekymringsverdig når Statnett sitt svar til en større aktør som ønsker å etablere landbasert oppdrettsanlegg i Aure kommune er at det «ikke er driftsmessig forsvarlig å tillate påkobling for Statnetts del av nettet».

Næringsaktører og andre som ønsker nettkapasitet av en viss størrelse må stille seg i kø/på venteliste. Det er akseptabelt om en får svar på når en kan påregne kapasitet. Slik er det ikke i Nordmøre og Romsdal. Her er svaret at vi vet ikke om en noen gang vil kunne få ønsket nettkapasitet. Når vi vet at det kan ta 2-3 år før en får på plass kortsiktige tiltak og 10 år fra beslutning til at langsiktige tiltak for stabil forsyningssikkerhet er på plass, så er det grunn til stor bekymring for mulighetene for næringsutvikling i regionen. Sikkerhet for strømforsyningen er kritisk infrastruktur for å utvikle eksisterende og skape ny næringsvirksomhet.
Behovet for å sikre regionen nok strøm har vært kjent i flere år og det har vært utført omfattende utredninger og tilhørende løsningsforslag. Vi er overrasket over at det etter så mange år ikke foreligger beslutninger om når dette skal løses.

420 kV løsning må på plass

Løsningen ligger i konseptvalgutredningen «Bedre leveringspålitelighet i kraftforsyningen til Nyhamna», som Statnett leverte i oktober 2015. Her ble det gjort en sammenligning av tiltak i 132 kV nettet og 420 kV nettet. Konklusjonen var at tiltak i 132 kV-nettet fort blir omfattende og kostbare sammenlignet med nytten som kan oppnås ved tiltak i 420 kV nettet. Forventet forbruksvekst har økt betydelig siden konseptvalgutredningen ble gjennomført.
Den 13.3.2017 ga Olje- og energidepartementet beskjed om at Statnett kan melde og konsesjonssøke nettiltak som inngår i konseptvalgutredningen for å bedre leveringspålitelighet i kraftforsyningen til Nyhamna (og dermed regionen Nordmøre og Romsdal). Dette er nesten 3 år siden. Og forsyningssituasjonen har stadig forverret seg.


132 kV nettet må ikke omklassifiseres nå

Midt i den uavklarte situasjonen er Statnett i ferd med å omklassifiser og gjennomføre salg av sitt 132 kV nett. 175 km av dette 132 kV nettet, strekningen mellom Viklandet – Brandhol – Istad – Grytten – Kjelbotn – Giskemo og Brandhol – Grytten setter kapasitetsgrensen for Nordmøre og Romsdal sitt uttak i transmisjonsnettet. Slik forsyningssituasjonen er i Nordmøre og Romsdal kan ikke nevnte strekninger omklassifiseres før en har besluttet hvilke tiltak som skal gjennomføres på 420 kV nettet

 

Konklusjon

Forsyningssikkerheten er helt avgjørende for fremtidig næringsutvikling. Vi er sterkt bekymret slik situasjonen er i Nordmøre og Romsdal. For å ivareta forsyningssikkerheten og gi grunnlag for næringsutvikling og elektrifisering i Nordmøre og Romsdal ber vi om at

  • NVE avviser Statnetts søknad om omklassifisering av 132 kV nettet mellom Viklandet – Brandhol – Istad – Grytten – Kjelbotn – Giskemo og Brandhol – Grytten til forsyningssituasjonen er løst
  • Statnett snarest melder og konsesjonssøker en 420 kV løsning
  • I påvente av en langsiktig løsning må Statnett omgående gjennomføre kortsiktige tiltak som avhjelper situasjonen


Vi takker for invitasjon fra Statnett om møte; Næring og Nett i Nordmøre og Romsdal. Av de forslåtte datoene passer 21.januar best. På møtet ønsker vi at dere orienterer om når og hvilke tiltak dere vil iverksette for å løse situasjonen. Istad Nett AS har i brev (27.11.2019) informert Statnett om at tilgjengelig kapasitet på 50 MW er fordelt til kunder. Det er dermed ingen ytterligere kapasitet tilgjengelig for næringsutvikling i Nordmøre og Romsdal. Flere kunder har fått beskjed om at kapasitet ikke er tilgjengelig. Vi ber om at dere på møtet orienterer om hvorledes Statnett vil håndtere dette. Vi vil foreslå at møtet er åpent slik at næringsliv og andre interesserte kan delta.


Vi ser frem til møtet!


Med vennlig hilsen, 
Møre og Romsdal Fylkeskommune, Tove Lise Torve, Fylkesordfører

LO Møre og Romsdal, Kari Hoset Ansnes, Regionleder

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Monika Eeg, Daglig leder

Molde Næringsforum, Britt Flo, Daglig leder