Behandling av Bypakken

Bypakke Kristiansund Bypakke Kristiansund. Foto: Statens vegvesen

I forkant av den kommunale behandling av Bypakken har styret i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum skrevet et åpent brev med tilråding til politikerne i Kristiansund kommune.

Åpent brev til politikerne i Kristiansund kommune.

BEHANDLING AV BYPAKKEN

Styret i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum vil i forkant av den kommunale behandlingen av Bypakken komme med følgende tilråding til politikerne:

«Vi vil på det sterkeste anbefale kommunens politikere å sørge for at innfartsveien til byen blir oppgradert iht intensjonene i den fremlagte Bypakken.»

Vår begrunnelse for dette er:

 1. Næringslivet er avhengig av å kunne transportere varer effektivt inn og ut av byen samt ha en god og effektiv flyt av transporten innen byen.
  Ekstra transporttid er en ekstra og unødvendig kostnad for næringslivet. Foreslåtte bompenger har en lav pris sammenlignet med kostnaden dagens ekstra kjøretid medfører.
 2. Vi må alle bidra til å gjøre byen vår mer fremtidsrettet og innbydende. Da må vi iverksette tiltak som går i riktig retning. Dette vil gi byen en offensiv og positiv «glød» som byen virkelig har behov for.
 3. Dette tiltaket vil også være i samsvar med Fylkeskommunens planer og strategi for å «fremme regional utvikling og robuste bo-, arbeids- og serviceregioner gjennom å tilby et effektivt tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem.»
 4. Vi er kjent med at våre nabobyer vil få oppgraderte og fremtidsrettede innfartsveier. Skulle Kristiansund kommune på nytt si nei til en bompengefinansiert oppgradering av innfartsveien, gir dette negative signaler som lett kan være uheldige for byens utvikling.
 5. Kristiansund har dessverre en negativ befolkningsutvikling. Vi alle må derfor bidra til å gjøre byen attraktiv og fremtidsrettet. Dette krever ekstraordinære tiltak og målbevisst jobbing, hvor trender og fremtidsanalyser må være styrende for våre tiltak.
 6. Vi er kjent med at noen tror at bompenger kan virke avvisende. Dette har vi respekt for.
  Bompenger har vært praktisert i mange byer -  og ingenting tyder på at dette har virket avvisende på reisende når de har sett hvilke fordeler utbyggingene har gitt. Forutsetningene er at bompengene virker rettferdig og har et akseptabelt nivå. Forslaget til bompenger i dette tilfelle virker for oss å oppfylle disse kravene -  kr 15,- for å kjøre i byen innenfor en tidsintervall på 1 time.
 7. I 2022 er det beregnet at det nye sykehuset på Hjelset står ferdig. Innen da bør egentlig veien mellom Kirkelandet og Hjelset være oppgradert. Dette vet vi ikke er realistisk, men oppgraderingen bør skje så snart som mulig. Med den foreslåtte Bypakken og ny vei gjennom Batnfjord som Vegvesenet arbeider med, vil reisetiden mellom Kirkelandet og Hjelset bli på 30 – 35 min. Sammenlignet med større byer er dette en helt vanlig reisetid både for ansatte og pasienter. Man kan da gjerne bo i Kristiansund og arbeide ved det nye sykehuset på Hjelset.
  Det er på denne måten vi bygger en attraktiv og fremtidsrettet by hvor vi får økt befolkningsveksten igjen.
 8. Vi vet at det er diskusjoner omkring hvilken kvalitet den nye innfartsveien skal ha. Er det behov for 4 felts vei gjennom Kråkhaugen? Vi vet også at Vegvesenet har sine normer å forholde seg til og unntak fra disse kan forsinke prosessen. Vi vet også at utfordringene med trafikken i byen er «av- og påkjørslene». Der hvor trafikken flyter i 50 – 60 km, er det ingen problemer. Derfor haster det med å utbedre disse flaskehalsene.
  På disse utfordringene håper vi at kommunen sammen med Vegvesenet, finner gode kostnadseffektive tiltak til byens beste.
 9. Representantene fra Vegvesenet har gitt den klare meldingen om at det ikke finnes andre alternativer til bompenger for å finansiere Bypakken.


Vi i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum er opptatt av at:

-  kommunen gjør et positivt vedtak knyttet til foreslåtte Bypakken.
-  det skjer en rask prosess og at oppgraderingen skjer så raskt som mulig.
-  vi sammen bidrar til å «løfte» byen og regionen og snur utviklingen. Det er mange positive utviklingstrekk – de må forsterkes.