Bærekraftsfylket Møre og Romsdal 2021-2024

. ..

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum uttrykke støtte til de overordnede føringer som er nedfelt i utkastet til ny fylkesplan. Vårt fokus er samtidig å vurdere bærekraftsmålene opp mot en god tilrettelegging for videre næringsutvikling og verdiskaping.

10. september var høringsfristen til ny fylkesplan for Bærekraftfylket Møre og Romsdal 2021-2024. Planen inneholder mål om levende lokaldemokrati, økt bruk av fornybar energi, byer og tettsteder med særpreg, og mål for det grønne skiftet.

Fylkesplanen er den overordna planen for samfunnsutvikling i Møre og Romsdal. Planen skal bidra til godt samarbeid og samhandling i fylket.

Vi gav våre innspill til planen, og var opptatt av blant annet at planen skulle gi tydelige føringer om hvordan regionen skal kunne utvikle en ledende rolle innen havnæringene. For å øke sysselsettingen må fylkeskommunen medvirke for å støtte marin, maritim og petroleumsrettet næring. At det må være en god balanse mellom arealbehov og forretningsmessige vurderinger og se på hvordan virksomheter utenfor bykjernen kan samhandle med sentrum for å forsterke hverandre.

 Du kan lese vårt innspill her